Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa GminyBaner: Umów wizytę w Urzędzie SkarbowymBaner: Emp@tiaBaner: ZusPue
Baner: Zus

Aktualności

HARMONOGRAM POLOWAŃ ZBIOROWYCH KÓŁ ŁOWIECKICH NA SEZON 2021/2022

Nagroda dla gminy Świętajno

Nagroda dla gminy Świętajno
8 października podczas II Gali Ekonomii Społecznej, która miała miejsce w Filharmonii w Olsztynie, Gmina Świętajno odebrała z rąk Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nagrodę dla laureata konkursu Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach w kategorii: „Samorząd przyjazny Ekonomii Społecznej”.
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH NIEZAMIESZKAŁYCH

 • 24-09-2021
 • Autor: Aneta Pasymowswka
 • drukuj
INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH NIEZAMIESZKAŁYCH
 
Na podstawie art. 6c ust. 3c Wójt Gminy Świętajno informuje
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wyznaczając jednocześnie termin nie krótszy niż 60 dni od dnia zamieszczenia tej informacji na:
- złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust.3a, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem. Art. 6c ust. 3a „ Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, może w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia uchwały, o której mowa w ust. 2, złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę na podstawie tej uchwały. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt  2, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Oświadczenie jest skuteczne od dnia wejścia w życie uchwały, o której mowa w ust. 2, i nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, zawartej po dniu ogłoszenia tej uchwały. Ponadto Wójt Gminy Świętajno informuje, iż umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy zawarta jest od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu

Załączniki

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno.

Załączniki

eWoP - startuje nowa aplikacja ARiMR

31 sierpnia 2021 r. ARiMR uruchomiła nową aplikację eWoP, która umożliwia rolnikom składanie przez internet wniosków o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne i premiowe finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020. To kolejne, obok aplikacji eWniosekPlus, cyfrowe narzędzie, które nie wymaga przygotowania i wysyłania dokumentów w formie papierowej.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadziła możliwość złożenia wniosku o płatność z PROW 2014 - 2020 za pomocą aplikacji eWoP. Zapewni to efektywną elektroniczną komunikację między beneficjentem a Agencją, a także usprawni proces weryfikacji dokumentów, co w rezultacie przyspieszy wypłaty środków finansowych. Od końca sierpnia br. elektroniczne wnioski o płatność będzie można składać w ramach następujących działań:
 • 4.1 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych;
 • 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój;
 • 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;
 • 5.2 Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;
 • 6.1 Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników;
 • 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;
 • 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw;
 • 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej.
Portal eWoP umożliwia m.in.:
 • złożenie wniosku o płatność wraz z załącznikami, a także ewentualnych korekt;
 • wyświetlenie listy zapisanych i wysłanych wniosków lub korekt;
 • przegląd wiadomości i powiadomień wysyłanych przez ARiMR do rolnika.
Nowe narzędzie jest czytelne i przyjazne graficznie, a korzystanie z oferowanych funkcji łatwe i intuicyjne.
Do eWoP można logować się za pomocą posiadanego już loginu i hasła, które używane były dotąd przy korzystaniu z aplikacji eWniosekPlus czy IRZPlus.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
1 września 2021 r. o godzinie 8:00 w Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie podczas uroczystego apelu zabrzmiał pierwszy dzwonek rozpoczynający nowy rok szkolny. Uczniowie klas młodszych i starszych zostali powitani przez dyrektor placówki Lucynę Częścik oraz grono pedagogiczne.
Po oficjalnym powitaniu przypomniano o 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Tradycyjnie uroczystość wzbogacił muzycznie chór szkolny – „Słowiki Ignacego”  prezentując nostalgiczne piosenki o wojennej tematyce.
Następnie uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie a pani dyrektor i wicedyrektor dokonały pasowania uczniów klas I.
Apel był również okazją do przedstawienia nowego wicedyrektora szkoły, którym została pani Ewa Dąbkowska.
Na zakończenie wszyscy uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami.
 
Artykuł – Monika Dąbkowska
Zdjęcia – Renata Milińska

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej’’

 
Wójt Gminy Świętajno informuje, że ruszył nabór wniosków w ramach Programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
 
Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. 
Kwota dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że:
 • kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań
  po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia;
 • podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.
 
Termin składania wniosków:
do 25 sierpnia 2021 roku. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy (pok. nr 9) oraz pod nr tel. (89) 6232081.
 
Przewidywany termin realizacji:
2022 r. pod warunkiem pozyskania przez Gminę Świętajno dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
 
Pliki do pobrania:

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
 
 
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
 • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
 • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.
 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
 
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2021 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 
Załączniki:

Informacja - Wnioski o świadczenie Dobry Start

 
 
 
 
 
INFORMACJA
 
Od dnia 1 lipca 2021 wnioski o udzielenie świadczenia „Dobry start” są przyjmowane i rozpatrywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie nie będzie realizował tych świadczeń.
 
Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną:
 
- za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS - https://www.zus.pl/pue
- bankowości elektronicznej
-  portalu Emp@tia - https://empatia.mpips.gov.pl
 
Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe.
 
Aktualne informacje znajdują się na stronach:
 
1 2 3