Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa GminyBaner: Umów wizytę w Urzędzie SkarbowymBaner: Emp@tiaBaner: ZusPue
Baner: ZusBaner: Praca.pl - Urząd Gminy Świętajno nie odpowiada za treści umieszczone na portalu .

Aktualności

Informacje dot. wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych wystąpieniem w 2022 r. niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym

Załączniki

Zagrożenie wystąpienia grypy ptaków

W związku z potwierdzeniem w dniu 21.09.2022. na terenie kraju 35
ogniska HPAI w 2022 roku oraz okresem jesienno - zimowym związanym z
sezonowymi migracjami ptaków dzikich, sprzyjającym rozwojowi zakażeń wysoce
zjadliwej grypy ptaków, groźnej choroby pustoszącej stada drobiu, zwracam się z
uprzejmą prośbą o polecenie gminnym zespołom zarządzania kryzysowego
rozpropagowania wśród ludności informacji o konieczności zgłaszania właściwym
terytorialnie powiatowym lekarzom weterynarii przypadków znalezienia zwłok
ptaków związanych ze środowiskiem wodnym (kaczek, gęsi, łabędzi) oraz ptaków
drapieżnych.

Załączniki

KOMUNIKAT

 
PAŃSTWOWY
POWTOWY INSPEKTOR SMARNY
12-100 SZCZYTNO
ul. M. C. Skłodowskiej 8
tel. 89 624-87-31
 
Znak: HK.0330.5.2022
 
 
Szczytno, dnia 29 sierpnia 2022 r.
 
 
KOMUNIKAT
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie
informuje, iż jakość wody w wodociągu publicznym
Świętajno uległa poprawie, odpowiada wymaganiom
określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi.
WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Zapraszamy do udziału w projekcie pilotażowym pn. „Mobilność droga do zatrudnienia młodych”

 • 22-08-2022
 • Autor: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie
 • drukuj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.08.2022 Zapraszamy do udziału w projekcie pilotażowym pn. „Mobilność drogą do zatrudnienia
Zapraszamy do udziału w projekcie pilotażowym pn. „Mobilność drogą do zatrudnienia młodych” Autor: Małgorzata Jóźwiak Data publikacji: 07.03.2022
Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie ogłasza nabór wniosków
o objęcie wsparciem w projekcie pilotażowym
„Mobilność drogą do zatrudnienia młodych" dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.
Nabór jest prowadzony do 28.03.2022 r.
Głównym celem projektu pilotażowego jest umożliwienie podjęcia zatrudnienia osobom do 30 roku życia, wykazującym niską aktywność zawodową z powodu braku możliwości dojazdu do pracy.
W ramach projektu osoby bezrobotne uzyskają następujące wsparcie:
 • pożyczkę na zakup środka transportu do pracy w wysokości do:
 • 8 000 zł na zakup samochodu osobowego;
 • 4 000 zł na zakup skutera;
 • 2 000 zł na zakup roweru.
 • sfinansowanie kosztu kursu prawa jazdy kategorii B w ramach bonu szkoleniowego (dla osób, które będą ubiegały się o pożyczkę na zakup samochodu) .
Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie umorzy pożyczkę na wniosek uczestnika projektu, po spełnieniu przez niego warunków określonych w Regulaminie uczestnictwa w projekcie pilotażowym „Mobilność drogą do zatrudnienia młodych" (dalej: Regulamin) oraz umowie pożyczki (stanowiących załącznik do Regulaminu). W innym przypadku pożyczka podlega zwrotowi maksymalnie w 24 ratach.
Wsparcie w ramach projektu otrzymają osoby, które spełnią następujące warunki formalne:
 • wiek do 30 roku życia - do projektu może być zakwalifikowana osoba, która w dniu złożenia wniosku o objęcie wsparciem w ramach projektu pilotażowego nie miała ukończonych 30 lat; warunek ten musi być również spełniony w dniu wydania bonu szkoleniowego oraz w dniu podpisania umowy pożyczki na zakup środka transportu;
 • posiadanie prawomocnego statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie;
 • zamieszkanie w jednej z gmin: Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, gmina wiejska Szczytno, Świętajno, Wielbark, Rozogi - potwierdzone oświadczeniem złożonym przez osobę bezrobotną;
 • w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku brak nieuzasadnionej odmowy przyjęcia propozycji pracy lub innej formy aktywizacji, nieuzasadnionego niepodjęcia po skierowaniu pracy lub innej formy aktywizacji oraz nieuzasadnionego przerwania szkolenia, stażu lub innej formy aktywizacji;
 • nieposiadania prawa własności do samochodu osobowego lub skutera w przypadku ubiegania się o pożyczkę na zakup odpowiednio samochodu osobowego lub skutera;
 • zadeklarowanie podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy u pracodawcy
w miejscowości oddalonej o co najmniej 7 km od miejscowości zamieszkania osoby bezrobotnej;
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B w przypadku zadeklarowania ubiegania się wyłącznie o pożyczkę na zakup samochodu osobowego.
Wypełniony wniosek o objęcie wsparciem w projekcie pilotażowym
stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu, należy złożyć w pokoju podawczym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie, pok. 21 (parter).
Dodatkowe informacje można uzyskać u doradcy klienta przypisanego w dniu rejestracji każdej osobie bezrobotnej - DANE KONTAKTOWE.
 
 
 
 
1 / 2
 
 
 
22.08.2022 Zapraszamy do udziału w projekcie pilotażowym pn. „Mobilność drogą do zatrudnienia
 
 
 
 
Projekt pilotażowy pn.: „Mobilność drogą do zatrudnienia młodych" jest realizowany w ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Stabilna praca - silna rodzina" finansowane ze środków rezerwy Funduszu Pracy.
Głównym celem projektu pilotażowego jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób do 30 r.ż., wykazujących niską aktywność zawodową z powodu braku możliwości dojazdu do pracy.
Termin realizacji projektu: 01.02.2022 r. - 31.12.2023 r.
Całkowita wartość projektu wynosi: 330 300,00 zł.
Dofinansowanie ze środków rezerwy Funduszu Pracy wynosi: 330 300,00 zł.
Załączniki
Regulamin projektu pilotażowego (pdf, 446 KB)
Załącznik nr 1 - Wniosek osoby bezrobotnej o objęcie wsparciem w ramach projektu pilotażowego (docx, 87 KB)
Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie bonu szkoleniowego (doc, 27 KB)
Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego (doc, 133 KB)
Załącznik nr 3 - Bon szkoleniowy (doc, 90 KB)
Załączniki do umowy pożyczki (pdf, 676 KB)
Załącznik nr 6 - Wzór Umowy pożyczki (pdf, 816 KB)
 
 
 
 
2 / 2
 
 
 

Załączniki

CEEB - informacja dotycząca zakupu węgla od PGG

 • 22-08-2022
 • Autor: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • drukuj
 
 
 
 
 
 
 
 
Szanowni Państwo
 
W związku z licznymi pytaniami od obywateli oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, które napływają do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, dotyczącymi zagadnień i problemów z kupnem węgla od PGG, przypominamy, że do zakupu i odbioru węgla niezbędny jest dokument potwierdzający korzystanie ze źródła spalania.
Za taki - zgodnie z §1 pkt.24. Regulaminu Sklepu Internetowego Polskiej Grupy Górniczej S.A. z dnia 14 lipca 2022 r. (dalej: Regulamin), - uznaje się:
 1. dokument odpowiednio złożonej w formie online deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (dalej: CEEB), z unikalnym identyfikatorem deklaracji, w tym wydruk takiego dokumentu, lub
 2. kopię deklaracji do CEEB składanej w urzędzie miasta/gminy wraz z uzyskanym na niej potwierdzeniem wpływu (np. odpowiednią pieczątką urzędu), lub c) inny wydany przez właściwy urząd albo właściciela lub zarządcę nieruchomości dokument, z którego wynika, że pod adresem, którego dotyczy Zamówienie, znajduje się (lub co najmniej że w deklaracji do CEEB zadeklarowano, że znajduje się) odpowiednie źródło spalania na paliwo stałe - węgiel, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się w tym zakresie także wydane przez urząd lub wspólnotę (lub spółdzielnię) mieszkaniową: zaświadczenie lub kopię deklaracji do CEEB.
Co ważne, dokumenty wskazane powyżej mogą być wykorzystywane do zakupu węgla również przez osoby niebędące właścicielami czy też zarządcami budynków, ale jedynie zamieszkujące daną nieruchomość. Zawężanie możliwości zakupu węgla tylko do właścicieli lub zarządców budynków nie znajduje uzasadnienia w Regulaminie.
W sytuacji, gdy obywatel złożył deklarację w urzędzie miasta/gminy, lecz składając nie pobrał jej duplikatu z adnotacją potwierdzającą jej złożenie, pracownik urzędu na prośbę obywatela może wygenerować z systemu CEEB wydruk deklaracji, który nie wymaga potwierdzenia. Jeżeli deklaracja nie została jeszcze wprowadzona do bazy CEEB, to zgodnie z art. 76a § 2b KPA, stronie przysługuje prawo wglądu do dokumentów sprawy, jak również może wnioskować o wydanie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentów, które sprawy dotyczą. Aktualny status deklaracji można sprawdzić na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w zakładce „Sprawdź deklarację”: https://zoneapp.gunb.gov.pl /#/verify
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań dotyczących zakupu i odbioru węgla od Polskiej Grupy Górniczej S.A. dostępne są w regulaminie sklepu internetowego: https://static.pgg.pl/shop/files/regulamin
W kwestiach problematycznych związanych z zakupem węgla przez obywatela od PGG sugerujemy kontakt mailowy lub telefoniczny bezpośrednio z PGG.
Pozdrawiamy,
Zespół CEEB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pismo w sprawie szacowania szkód w rolnictwie

Załączniki

BIESIADA MYŚLIWSKA

Dotyczy zawieszenia działalności Agencji Pocztowej Spychowo oraz poszukiwanie nowego Wykonawcy

49 Warmińsko-Mazurska Wystawa Psów Rasowych w Szczytnie

49 warmińsko-mazurska wystawa psów rasowych w szczytnie

List do Rolników

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 24