Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa GminyBaner: Umów wizytę w Urzędzie SkarbowymBaner: Emp@tiaBaner: ZusPue
Baner: ZusBaner: Praca.pl - Urząd Gminy Świętajno nie odpowiada za treści umieszczone na portalu .

Aktualności

Informacja dotycząca pomocy dla producentów rolnych.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
W OLSZTYNIE
Wydział Infrastruktury i Nieruchomości
Olsztyn, 17 czerwca
2022 r.
WIN-IV.7160.17.2022
Szanowni Państwo
Prezydenci Miast Burmistrzowie Miast i Gmin Wójtowie Gmin
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że 16 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn.zm.[I]) dotyczące, między innymi uruchomienia pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2021 r. Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych, uprawach drzew owocowych spowodowane wystąpieniem w 2021 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 20% danej uprawy będą oraz suszy, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 5 % danej uprawy mogli składać wnioski do biur powiatowych ARiMR o udzielenie pomocy, pod warunkiem, że szkody oszacowane przez komisję powołaną przez Wojewodę będą wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym, a w przypadku suszy szkody obliczone za pomocą publicznej aplikacji wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie.
Wnioski o udzielenie pomocy, producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, w terminie od 16 do 30 czerwca br. Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód, a w przypadku suszy uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód, kopię polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych oraz oświadczenie dotyczące pomocy de minimis.
Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl).
Stawka pomocy jest zróżnicowana i wynosi:
 1. Producenci rolni, których uprawy zostały w 2021 r. zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w wysokości co najmniej 20% plonu będą mogli ubiegać się o dotację, której wysokość będzie uzależniona od rodzaju uprawy i wysokości szkód na danej powierzchni:
WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W OLSZTYNIE
 1. 1 000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w wysokości co najmniej 60% plonu;
 2. 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 60% plonu;
 3. 500 zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5% i mniej niż 60% plonu.
Kwota pomocy będzie pomniejszona o 50% tym rolnikom, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.
Powyższa pomoc będzie udzielana:
 1. w ramach formuły pomocy de minimis - w przypadku gdy szkody spowodowane suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną wyniosły poniżej 30% średniej rocznej produkcji.
 2. poza formułą de minimis - w przypadku gdy szkody spowodowane suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji.
Z poważaniem
Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO
Izabela Sielicka - Werner
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości
Do wiadomości:
 1. Warmińsko - Mazurski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
 1. Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie
 2. a/a
Sprawę prowadzi: Ewa Bonusiak, tel. 89 52-32-541
Pole tekstowe: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
tei. 89 523 24 44, 89 523 23 33, fax 89 527 74 47 www.olsztyn.uw.gov.pl
Skrzynka ESP na ePUAP/WMURZADWOJ/SkrytkaESP
 
[I] Zmiany tekstu rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 230,1345,1346,1608 i 2089, z 2016 r. poz. 170, 1455 i 1912, z 2017 r. poz. 166,1479,1640,1818 i 2147, z 2018 r. poz. 303,1428,1483 i 2025, z 2019 r. poz. 157,1323 i 1779, z 2020 r. poz. 18, 733, 1009,1258, 1375,1728, 1932, 2058, 2164, 2224, 2354, z 2021 r. poz. 926, 1311, 1387, 1528, 1698, 2087, z 2022 r, poz. 45, 642 i 1000 WarmiiEKko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie         tel. 89 523 24 44, 89 523 23 33, fax 89 527 74 47
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9                                                                                                           www.oisztyn.uw.aov.pl
10-575 Olsztyn                                                                                                                                           info@uw.olsztyn.pl
Skrzynka ESP na ePUAP /WMURZADWOJ/SkrytkaESP

Załączniki

WÓJT GMINY ŚWIĘTAJNO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŚWIĘTAJNO W 2022 ROKU PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Ogłoszenie
 
Wójt Gminy Świętajno ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych
Gminy Świętajno w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Na podstawie art. 13 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 14, art. 15 i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559), a także zgodnie z Uchwałą nr XXXII/279/2021 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy w ramach działalności w sferze zadań publicznych w gminie Świętajno na rok 2022, zarządza się co następuje:
 
§ 1
Rodzaj  zadania
 
1.1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, konkurs obejmuje realizację zadań
 1. „V Półmaraton Spychowski Tropem Niedźwiedzia”.
1.2. W zakresie turystyki, konkurs obejmuje realizację zadania:
 1. ,,Promocja turystyczna Gminy Świętajno”
1.3 . W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, konkurs obejmuje realizację następujących zadań:
       1. „Lato kulturalne w Wiosce Sztuki”; - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 
       2. „Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 
       3. „Powrót Juranda do Spychowa” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 
       4. ,,Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 
       5. „Turniej scrabble nad jeziorem” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 
       6. „Patriotyczna Gmina Świętajno” - realizacja wydarzeń kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 
       7. „Gminny Dzień Ochrony Przeciwpożarowej - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 
§ 2
Termin, warunki składania ofert
 
1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej prowadzącej działalność statutową w zakresie zadań wymienionych w §1  ust. 1.1, 1.2 oraz 1.3.
2. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotacje przyznane z budżetu Gminy Świętajno w ciągu trzech lat poprzedzających rok, którego dotyczy konkurs.
3. Oferty dotyczące wsparcia/powierzenia realizacji zadań publicznych należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 25.05.2022 r. do godz. 15.15 w Urzędzie Gminy Świętajno lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15, 12- 140 Świętajno z dopiskiem odpowiednio:
 • Otwarty konkurs ofert: „V Półmaraton Spychowski Tropem Niedźwiedzia”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Promocja turystyczna Gminy Świętajno”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Lato kulturalne w Wiosce Sztuki”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Powrót Juranda do Spychowa”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Turniej scrabble nad jeziorem”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Patriotyczna Gmina Świętajno”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Gminny Dzień Ochrony Przeciwpożarowej”
 
4. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w miejscu wskazanym w ust. 3 lub data stempla pocztowego.
5. Oferta powinna zawierać w szczególności:
 1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
 2. Termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
 3. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
 4. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
 5. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;
 6. Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;
 7. Inne dokumenty i informacje wynikające ze wzoru oferty.
 8. Informacje nt. zewnętrznych środków finansowych, które organizacja zamierza pozyskać / lub pozyskała, nazwę funduszu / programu, termin składania wniosku o dotację itp.
6. Druki ofert znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Świętajno: https://bip.swietajno.ug.gov.pl/10091/Zadania_Publiczne/. Druki można również pobierać w Urzędzie Gminy Świętajno, pok. nr 12.
7. Oferty złożone na innych drukach lub niekompletne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. W przypadku złożenia ofert po terminie wskazanym w §2 pkt. 3, będą one rozpatrywane w kolejnym określonym w uchwale terminie.
 
Z pełną treścią ogłoszenia można zapoznać się na stronie Urzędu Gminy Świętajno: www.bip.swietajno.ug.gov.pl/zadania publiczne/.

Powiatowy Punkt Konsultacyjny dla Ukraińców w Szczytnie

Rusza nabór wniosków na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania

Rusza nabór wniosków na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania
 
Od 2 maja rusza nabór wniosków na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania.
Zgodnie z przyjętym 26 lutego 2019 r. Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Świętajno na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających
na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Świętajno o dofinansowanie mogą się ubiegać:
 • osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
 • osoby fizyczne będące najemcami, właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych;
 • wspólnoty mieszkaniowe.
 
Beneficjent może uzyskać dotację w wysokości 50% kosztów zakupu urządzenia grzewczego jednak nie więcej niż 4.000,00 zł brutto.
 
Nabór wniosków prowadzony jest do 30 czerwca 2022 r., o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Dotacją nie będą objęte inwestycje, które zostały rozpoczęte, wykonane i sfinansowane przed dniem podpisania umowy o udzielenie dotacji celowej.
 
Formularz wniosku do pobrania
Formularz oświadczenia wnioskodawcy o prawie dysponowania nieruchomością
do pobrania
Formularz zgody właściciela/współwłaściciela/użytkownika wieczystego albo innego podmiotu na modernizację ogrzewania do pobrania
Regulamin udzielania dotacji celowej do pobrania

Załączniki

Wójt Gminy Świętajno ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego "Akademia Bajek" w Świętajnie przy ul. Parkowej 48

Załączniki

Wójt Gminy Świętajno ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie przy ul. Młodzieżowej 2

Załączniki

Zapraszamy do zapoznania się z nadchodzącymi wydarzeniami organizowanymi przez Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie.

 
 
 
 
 
 
 

KOMUNIKAT

Ważny Komunikat

UWAGA!!!
 
Informujemy, że od 2022 r. odbiór odpadów: biozielonych, wielkogabarytowych,
 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz popiołu odbywa się WYŁĄCZNIE po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

POMOC DLA UKRAINY

                                                                                                                                                 Szanowni Państwo

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wykaz produktów i środków, które będzie można przekazać do gminnego punku. Punkt będzie zlokalizowany w budynku Urzędu Gminy  - Sala Ochotniczej Straży przy ul. Grunwaldzkiej 15  Dary będzie można przekazywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 17.00.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 513410958.
                                                                                                                             WÓJT GMINY
                                                                                                                          Alicja Kołakowska
Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi.
Odzież i okrycie:
Koce zwykłe i termiczne
Śpiwory
Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej
Materace
Ubrania (nowe lub używane w dobrym stanie)
Płaszcze przeciwdeszczowe
Środki higieny i czystości:
Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło
Dezodoranty
Pasta do zębów
Szczoteczki do zębów
Grzebienie
Bielizna damska, męska, dziecięca
Podpaski
Pampersy
Pieluchy dla dorosłych
Papier toaletowy i ręczniki papierowe
Ręczniki (w tym z mikrofibry)
Worki na śmieci
Środki dezyfekujące/alkohol do dezynfekcji
Maski filtrujące lub jednorazowe
Żywność:
woda
żywność do szybkiego przygotowania (instant)
batony (w tym energetyczne),
bakalie, orzechy,
konserwy,
makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania
narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)
Inne:
Zapałki
Baterie, powerbanki
Oświetlenie, w tym latarki
Świece
Zestawy pierwszej pomocy
Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie)
Czego nie wysyłamy w ramach pomocy humanitarnej?
UWAGA: produkty z poniższej listy nie będą przyjmowane! Jeżeli chcesz przekazać coś z poniższej listy
Broń palna (w tym gazowa, hukowa itp.)
Broń biała
Hełmy, elementy opancerzenia, umundurowania
Inny sprzęt militarny i paramilitarny
Produkty, których wywóz z terytorium RP wymaga koncesji lub zezwolenia
Inne produkty, które nie stanowią pomocy humanitarnej.
 
 
1 2 3 4