Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa GminyBaner: Umów wizytę w Urzędzie SkarbowymBaner: Emp@tiaBaner: ZusPue
Baner: Zus

Aktualności

ZARZĄDZENIE NR 11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Spychowo z dnia 14.07.2021 r.

 • 15-07-2021
ZARZĄDZENIE NR 11
Nadleśniczego Nadleśnictwa Spychowo z dnia 14.07.2021 r.
w sprawie: wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu na terenie Nadleśnictwa Spychowo
 
Na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego  załącznik  do Zarządzenia  nr 50 Ministra  ochrony  środowiska,  zasobów  naturalnych  i leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy
Państwowe oraz w związku z § 12 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów, a także art. 26 ust. 3 pkt. 1
Ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity Dz. U z 2005r. Nr 45, poz.435 z późniejszymi zmianami)
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
W związku z uszkodzeniem drzewostanów przez wiatr wprowadzam od dnia 14.07.2021 r. do dnia 31.08.2021 na terenie Leśnictwa Faryny okresowy zakaz wstępu do lasu
§2
 
 1. Zakaz wstępu do lasu obowiązuje na terenie leśnictwa Faryny.
 2. Zobowiązuję Służbę Leśną Leśnictwa Faryny do oznakowania głównych wjazdów to lasu tablicami „zakaz wstępu do lasu", zgodnymi ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998 r,.
 3. Zobowiązuję Służbę Leśną do udzielania informacji na temat zakazu osobom zainteresowanym.
 4. W stosunku do osób nieprzestrzegających zakazu wstępu zobowiązuję Służbę Leśną do wyciągania konsekwencji prawnych.
 5. Zobowiązuję Straż Leśną do wzmożonego patrolowania terenu objętego zakazem i egzekwowania jego przestrzegania.
 
§3
 
Zakaz nie obowiązuje pracowników Służby Leśnej, Straży Pożarnej, Policji i innych służb ratowniczych, osób zatrudnionych przy pracach leśnych i wykonujących wywóz drewna oraz myśliwych wykonujących czynności gospodarcze.
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
 
Otrzymują:
 
 1. Leśnictwo Faryny z poleceniem wywieszenia tablic zakazu wstępu,
 2. Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie
 3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie
 4. Straż leśna Nadleśnictwa Spychowo,
 5. RDLP w Olsztynie
 6. Urzędy Gmin: Szczytno, Świętajno, Rozogi, Piecki, Dźwierzuty
 7. Tablica ogłoszeń,
 8. a/a
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją