Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa Gminy

Aktualności

WÓJT GMINY ŚWIĘTAJNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 
 
Or  2110. 2.2018
 
WÓJT  GMINY   ŚWIĘTAJNO
OGŁASZA   NABÓR  NA  WOLNE   STANOWISKO   PRACY
do spraw obsługi informatycznej
w Urzędzie Gminy Świętajno
 
1. Wymagania  niezbędne:
·      obywatelstwo polskie,
·      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
·      niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
·      wykształcenie  minimum średnie – informatyczne,
·      dobra znajomość programów komputerowych i systemów operacyjnych,
·      dobra znajomość zasad administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach
·      umiejętność tworzenia stron internetowych,
·      umiejętności zapewniające obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy stanowisk wyposażonych w komputery,
·      znajomość zasad zabezpieczania infrastruktury informatycznej i baz danych,
·      znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw: ustawa o informatyzacji podmiotów pełniących funkcje publiczne, ustawa o ochronie danych osobowych, RODO, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych,
·      uczciwość, nieposzlakowana opinia, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność,
·      dobry stan zdrowia, brak przeciwwskazań do ciągłej pracy przy komputerze oraz pracy w terenie.
2. Wymagania dodatkowe:
·      preferowane wykształcenie wyższe,
·      preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym w administracji publicznej, w tym doświadczenie w pracy w zakresie informatyki,
·      dobra znajomość problematyki samorządu gminnego oraz gminy Świętajno,
·      preferowana znajomość programów informatycznych stosowanych w administracji publicznej, w tym dot. elektronicznego obiegu dokumentów,
·      prawidłowe posługiwanie się językiem polskim,
·      umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania myśli w mowie i piśmie,
·      komunikatywność  interpersonalna,
·      umiejętność dobrej samoorganizacji i  pracy w zespole,
·      prawo jazdy kat.B,
                   
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w urzędzie,
w tym:
a) zapewnienie stałej sprawności działania i prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego rzędu, oprogramowania i sprzętu,
b) sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury teleinformatycznej,
c) koordynacja oraz odpowiedzialność za rozwiązywanie bieżących problemów informatycznych.
2. Pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych.
3. Nadzór oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych, w tym:
a) zabezpieczenie danych przetwarzanych w systemach informatycznych wykorzystywanych w urzędzie,
b) odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemów informatycznych,
4. Nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej urzędu, w tym:
a) rozwój systemu informatycznego (sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu),
b) monitorowanie rynku IT pod kątem możliwości zastosowania nowych rozwiązań z tej dziedziny w urzędzie,
c) udział w planowaniu i opracowywaniu kierunków rozwoju systemu informatycznego urzędu,
d) nadzór nad przygotowaniem oraz funkcjonowaniem projektów informatycznych, dotyczących infrastruktury teleinformatycznej urzędu,
e) nadzór nad umowami  w zakresie działań informatycznych  prowadzonymi przez Urząd oraz umowami dostępu do sieci Internet urządzeń posiadanej przez urząd infrastruktury,
f) inicjowanie i nadzorowanie wprowadzania nowych technologii informatycznych,
g) planowanie i analiza zaspokajania potrzeb na infrastrukturę informatyczną użytkownika końcowego,
h) przygotowanie i koordynacja wprowadzania nowych rozwiązań teleinformatycznych, z zachowaniem zasad ciągłości i kompatybilności w obrębie całego systemu,
i) działanie z zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach przetargowych, związanych z zagadnieniami informatycznymi,
5. Wdrażanie, koordynacja działań  i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów w urzędzie i administrowanie systemem e-usługi mieszkańca.
6. Dokonywanie instalacji oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania, napraw bieżących oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego, stosowanego w urzędzie, w tym prowadzenie spraw związanych z naprawami, przeglądami, konserwacją urządzeń biurowych, istniejącego sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, sieciowych, zakupem nowego sprzętu, oprogramowania,akcesoriów, itp.
7. Obsługa i utrzymanie ciągłości pracy, aktualizacja stron internetowych gminy oraz BIP, w tym zapewnienie spełnienia określonych odrębnymi przepisami warunków dostępności dla osób niepełnosprawnych.
8. Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem systemów informatycznych i ich użytkowaniem.
9. Sprawowanie nadzoru nad legalnością stosowanego oprogramowania i zabezpieczeniem danych gromadzonych w urzędzie, przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.).
10. Pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i posługiwania się narzędziami informatycznymi,
11. Realizacja i koordynacja działań wynikających z obowiązków związanych z wyposażeniem i zabezpieczeniem teleinformatycznym urzędu, określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności – w ramach Krajowych Ram Intreroperacyjności oraz RODO.
 
4. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
Praca w Urzędzie Gminy Świętajno, piętro budynku. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Stanowisko związane z pracą przy komputerze (ponad 4 godziny dziennie), obsługą interesanta.
Budynek nie dysponuje urządzeniami ułatwiającymi pracę osobom niepełnosprawnym.
5. Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia – luty/marzec 2019 r.
6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.      
7. Wymagane dokumenty:
            a/ życiorys /CV/ z określeniem  przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej,
            b/ list motywacyjny,
c/ dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie dot. odbytych studiów, świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo maturalne /,
d/ kwestionariusz osobowy,
e/ oświadczenie kandydata o niekaralności  za przestępstwa umyślne, posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych (sporządzone  nie wcześniej niż 15.12.2018 r.),
f/ kserokopie świadectw pracy, w przypadkach wcześniejszego zatrudnienia kandydata,
g/ zaświadczenie lekarskie (wystarczy od lekarza pierwszego kontaktu/lekarza rodzinnego) o stanie zdrowia (wystawione nie wcześniej niż 15.12.2018 r.),
h/ inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
i/ dokument potwierdzający niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.
 
8. Informacje dodatkowe:
Nabór zostanie przeprowadzony w oparciu o zasady określone w Zarządzeniu Wójta  Or 0050.3.2013 z dnia 9.01.2013r., w sprawie  ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Świętajno.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15,  12-140 Świętajno, z dopiskiem: nabór , w terminie do dnia 21.01.2019 r., do godziny 12oo .
Wszystkie dokumenty składane przez kandydata winny być opatrzone właściwym podpisem.
Dokumenty wskazane w pkt. 7a, 7b, 7d,7e – należy przedstawić w oryginale. Dokumenty wskazane w pkt.7c, 7g, 7h , 7i - mogą być przedstawione w formie oryginału lub skanu, kserokopii – poświadczonych za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.
Dokumenty, które wpłyną  do urzędu po wyżej podanym terminie, jak również dokumenty nie podpisane, nieczytelne, uszkodzone, itp. - nie będą rozpatrywane.
Informacje w sprawie naboru będą umieszczone na stronie internetowej Gminy Świętajno w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.swietajno-ug.wwm.pl/ w zakładce „menu przedmiotowe – ogłoszenia – praca”  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.
Informacje o miejscu i terminie przeprowadzenia kwalifikacji kandydatów po spełnieniu wymogów formalnych mogą być przekazywane drogą telefoniczną.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV – powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie aktualnymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, RODO  oraz ustawy  o pracownikach samorządowych”.
Dodatkowe informacje zawarte w składanych dokumentach (w szczególności dane kontaktowe – nr telefonu, adres poczty elektronicznej, itp.) – podawane są przez kandydata za zasadzie dobrowolności.
 
Świętajno, 31 grudnia 2018 r.
                                                                                                          Wójt Gminy Świętajno
                                                                                                              Alicja  Kołakowska
 
U W A G A
ZMIANA TERMINU ZGŁOSZEŃ
 
Przedłuża się termin zgłoszeń do 11 lutego 2019 r. do godz. 1500
 

Przyjazny klimat dla NGO w gminie Świętajno

Odbiór odpadów komunalnych 12.11.2018

W związku z ustanowieniem Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Spółka z ograniczona odpowiedzialnością informuje, że dnia 12.11.2018 r. odbiór odpadów komunalnych zebranych selektywnie w msc. Spychowo, Spychówek, Połom, Kierwik, Koczek, Bystrz odbędzie się w tym dniu zgodnie z harmonogramem.

Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2016

Kwestia zwiększeń na wydatki bieżące

Dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków. 
czytaj dalej

Prawny obowiązek umieszczenia oddawczych skrzynek pocztowych

 
 

Harmonogram polowań zbiorowych - sezon 2018/2019

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich