Logo: Urząd Gminy Świetajno
Logo: Facebook Logo: epuap Logo: BIP
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: Rodzina

Aktualności

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURA W ŚWIĘTAJNIE

 • 28-11-2019
 • Autor: Wioleta Janowska - Dyrektor CUW
 • drukuj
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO O KONKURSIE
NA STANOWISKO DYREKTORA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURA W ŚWIĘTAJNIE
 
 1. Nazwa, siedziba i adres instytucji kultury:
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie
Ul. Młodzieżowa 2
12-140 Świętajno
zwany dalej „Instytucją”
II. Kwalifikacje wymagane od kandydata na stanowisko dyrektora:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: wiedza o kulturze, zarządzanie;
 4. co najmniej 3 letni staż pracy, w instytucji kultury;
 5. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności samorządowych instytucji kultury oraz zjawisk o szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym;
 6. znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych;
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. nieposzlakowana opinia;
 9. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku.
III. Umiejętności i kompetencje, jakie powinien posiadać kandydat na stanowisko dyrektora:
 1. dodatkowe kwalifikacje zawodowe z zakresu zarządzania, ekonomii, kulturoznawstwa, zarządzania kulturą, animacji kultury;
 2. znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury;
 3. znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury, prawa pracy, finansów publicznych, udzielania zamówień publicznych, ochrony danych osobowych;
 4. znajomość zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych;
 5. zdolności menadżerskie i organizatorskie, predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną;
 6. rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność;
 7. umiejętność kierowania zespołem;
 8. dyspozycyjność; komunikatywność; wysoka kultura osobista.
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora:
 1. kierownictwo i nadzór w bieżących sprawach działalności organizacyjnej, statutowej, finansowej, gospodarczej i administracyjnej;
 2. wdrażanie i realizowanie opracowanego programu realizacji zadań w zakresie funkcjonowania i rozwoju Instytucji;
 3. dbałość o właściwe i gospodarne wykorzystanie mienia i majątku Instytucji;
 4. zapewnienie terminowego regulowania przez Instytucję zobowiązań, w szczególności publicznoprawnych;
 5. przedstawianie organizatorowi planów, sprawozdań, raportów i analiz związanych z zakresem działalności Instytucji;
 6. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Instytucji oraz wykonywanie innych czynności wynikających ze stosunku pracy;
 7. składanie oświadczeń woli w imieniu Instytucji, w tym zawieranie umów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 8. wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń i regulaminów dotyczących funkcjonowania Instytucji;
 9. sporządzanie planu finansowego z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, zgodnie   z przepisami ustawy o finansach publicznych, która stanowi podstawę gospodarki finansowej instytucji kultury;
 10. współpraca z samorządami szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, stowarzyszeniami oraz organizacjami nieformalnymi działającymi na terenie gminy Świętajno;
 11. podejmowanie działań w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na działalność Instytucji;
V. Wymagane dokumenty:
1) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
2) list motywacyjny;
3) autorska pisemna koncepcja (organizacyjno-finansowa) funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie,
4) oświadczenie o posiadaniu co najmniej 3 –letniego stażu pracy;
5) kwestionariusz osobowy;
6) zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu (w przypadku trwania stosunku pracy);
7) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
8) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawach ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu  takich.
VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Świętajno  w terminie do dnia 29.12.2019r.
VII. Informacje dodatkowe:
1) Warunkiem dopuszczenia do postępowania konkursowego jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.
2) Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
3) Dokumenty wymienione w pkt. V muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem osoby zgłaszającej się do konkursu.
4) W przypadku składania kserokopii dokumentów lub ich odpisów, muszą być one opatrzone podpisami osób uprawnionych oraz koniecznie poświadczone za zgodność z oryginałem poprzez własnoręczny podpis, datę oraz zamieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem” przez kandydata na każdej ze stron składanego dokumentu.
5) Ogłoszenie konkursowe wraz z kwestionariuszem osobowym oraz oświadczeniem o zgodnie na przetwarzanie danych osobowych, do pobrania znajduje się na stronie www.swietajno.ug.gov.pl   oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świętajno, w zakładce „Praca”, a także  na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury  w Świętajnie.
6) Dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną zakwalifikowane do przeprowadzenia procedury konkursu można odebrać w Urzędzie Gminy Świętajno w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.
7) O zakwalifikowaniu się oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
8) Korespondencja z kandydatami odbywać się będzie drogą elektroniczną na wskazany adres wskazany przez kandydata w ofercie.
9) O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego  kandydaci  zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
10) Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świętajno, na stronach internetowych Urzędu Gminy Świętajno i Gminnego Ośrodka Kultury oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Świętajno i Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie.
11) Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.
 
 
                                                                                                              dr Alicja Kołakowska
                                                                                                              Wójt Gminy Świętajno
 
Załączniki do ogłoszenia:
Załącznik nr 1 : Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Załącznik nr 2: Formularz oświadczeń

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki