Logo: Urząd Gminy Świetajno
Logo: Youtube Logo: e-Usług Logo: epuap Logo: BIP
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik

Aktualności

Wójt Gminy Świętajno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Świętajno w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • 14-01-2020
 • Autor: Wojciech Lenkiewicz
 • drukuj
 
Wójt Gminy Świętajno ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych
Gminy Świętajno w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
 
Na podstawie art. 13 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 14, art. 15 i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2019 r.,poz. 688, 1570) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), a także zgodnie z Uchwałą nr XIV/95/2019 Rady Gminy Świętajno z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy w ramach działalności w sferze zadań publicznych w gminie Świętajno na rok 2020, zarządza się co następuje:
§ 1
Rodzaj  zadania
1.1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, konkurs obejmuje realizację zadań
 1. „Zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy Świętajno”;
 2. „III Półmaraton Spychowski Tropem Niedźwiedzia”.
1.2. W zakresie turystyki, konkurs obejmuje realizację zadania:
 1. ,,Promocja turystyczna Gminy Świętajno”
1.3 . W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, konkurs obejmuje realizację następujących zadań:
 1. „Lato kulturalne w Wiosce Sztuki”; - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 2. „Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 3. „Powrót Juranda do Spychowa” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 4. ,,Promujemy potrawy regionalne” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 5. ,,Festiwal Kultur” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 6. ,,Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 7. „Turniej scrabble nad jeziorem” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 8. „Gminny Dzień Ochrony Przeciwpożarowej” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 9. „Patriotyczna Gmina Świętajno” - realizacja wydarzeń kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
§ 2
Termin, warunki składania ofert
 1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej prowadzącej działalność statutową w zakresie zadań wymienionych w §1  ust. 1.1, 1.2 oraz 1.3. 
 2. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotacje przyznane z budżetu Gminy Świętajno w ciągu trzech lat poprzedzających rok, którego dotyczy konkurs.
 3. Oferty dotyczące wsparcia/powierzenia realizacji zadań publicznych należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 14.02.2020 r. do godz. 15.15 w Urzędzie Gminy Świętajno lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Świętajno,  ul. Grunwaldzka 15, 12- 140 Świętajno z dopiskiem odpowiednio:
 • Otwarty konkurs ofert: „Zajęcia sportowe dla mieszkańców Gminy Świętajno”;
 • Otwarty konkurs ofert: „III Półmaraton Spychowski Tropem Niedźwiedzia”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Promocja turystyczna Gminy Świętajno”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Lato kulturalne w Wiosce Sztuki”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Powrót Juranda do Spychowa”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Promujemy potrawy regionalne”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Festiwal Kultur”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Turniej scrabble nad jeziorem”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Gminny Dzień Ochrony Przeciwpożarowej”;
Otwarty konkurs ofert: „Patriotyczna Gmina Świętajno”;
4. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w miejscu wskazanym  w ust. 3 lub data stempla pocztowego
5. Oferta powinna zawierać w szczególności:
1) Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
2) Termin i miejsce realizacji zadania publicznego
3) Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4) Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
5) Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;
6) Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;
7) Inne dokumenty i informacje wynikające ze wzoru oferty.
8) Informacje nt. zewnętrznych środków finansowych, które organizacja zamierza pozyskać / lub pozyskała, nazwę funduszu / programu, termin składania wniosku o dotację itp.
 6. Druki ofert znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Świętajno:    www.bip.swietajno.ug.gov.pl /ogłoszenia/ zadania publiczne/. Druki można również pobierać w Urzędzie Gminy Świętajno, pok. nr 12.
7. Oferty złożone na innych drukach lub niekompletne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. W przypadku złożenia ofert po terminie wskazanym w §2 pkt. 3, będą one rozpatrywane w kolejnym określonym w uchwale terminie.
 
Z pełną treścią ogłoszenia można zapoznać się na stronie Urzędu Gminy Świętajno: www.bip.swietajno.ug.gov.pl/zadania publiczne/.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją