Logo: Urząd Gminy Świetajno
Logo: Facebook Logo: epuap Logo: BIP
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: Rodzina

Ankieta

Czy w naszej gminie żyje się coraz lepiej?
Czy w naszej gminie żyje się coraz lepiej?

Aktualności

Uroczystość upamiętniająca polską szkołę w Piasutnie na Mazurach

 • 15-04-2019
 • Autor: Wojciech Lenkiewicz
 • drukuj
11 kwietnia  2019 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczytnie Filia w Piasutnie, odbyła się uroczystość upamiętniająca otwarcie 13 kwietnia 1931 r. w Piasutnie-Łęgu jedynej polskiej szkoły w okresie międzywojennym na Mazurach. Rozpoczęto od przejazdu do Piasutna-Łęgu do miejsca, w którym funkcjonowała ww. szkoła. Obecnie mieści się tam Leśnictwo Strużki. Staraniem Nadleśnictwa Spychowo przed leśniczówką został umieszczony kamień z pamiątkowym napisem nawiązującym do nauczyciela tej szkoły  - Jerzego Lanca. Uczestnicy spotkania złożyli w tym miejscu kwiaty. Następnie, już w budynku ŚDS w Piasutnie, dokonano powitania zaproszonych gości, a potem miała miejsce prelekcja  nt. „Jerzy Lanc - nauczyciel w polskiej szkole  w  Piasutnie w Prusach  Wschodnich” . Wygłosiła ją p. Lila Borkowska – Prezes Warmińsko-Mazurskiego Centrum Wpierania Inicjatyw Lokalnych i Promocji Regionu w Piasutnie i jednocześnie pracownik ŚDS w Piasutnie.  Następnie zebrani obejrzeli krótki program artystyczny w wykonaniu mieszkańców Piasutna. Dwa wiersze Teofila Ruczyńskiego poświęcone Jerzemu Lancowi  zarecytowały: Karolina Kuta i p. Alicja Kołakowska, wiersz napisany przez p. Annę Bogusz - byłego pracownika ŚDS w Piasutnie, zaprezentowała Julia Więcek, a pieśń do słów Adama Asnyka „Miejcie nadzieję”  wykonał p. Jan Lisiewski, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Szczycieńskiego. Po wystąpieniach  zaproszonych gości, była możliwość zobaczenia wystawy „Przyznając się do polskości. Szkoły polskie na Warmii i Mazurach 1929-1939”  oraz zwiedzenia budynku ŚDS w Piasutnie, po którym to oprowadziła chętnych gości – p. Joanna Gronowska - kierownik Filii ŚDS w Piasutnie.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Warmińsko-Mazurskie Centrum Wpierania Inicjatyw Lokalnych i Promocji Regionu w Piasutnie oraz Gminę Świętajno, a poprowadzili je: P. Ksymena Klusek – Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiego Centrum Wpierania Inicjatyw Lokalnych i Promocji Regionu  oraz. Adrian Lipka - pracownik Urzędu Gminy w Świętajnie. Uroczystość odbyła się dzięki pomocy zaangażowanych mieszkańców gminy Świętajno: p. Doroty Rosłoń, p. Iwony Duda, p. Sabiny Gutowskiej.
 
Sporządził:
Wojciech Lenkiewicz

Punkt Potwierdzenia Profilu Zaufanego

W związku z realizacją projektu pn. "E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Świętajno" został otwarty Punkt Potwierdzenia Profilu Zaufanego.
Profil Zaufany - podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, jest metodą powierdzania tożsamości przy korzystaniu z e-usług oferowanych przez urząd. Dodatkowo umożliwia on dostęp do części informacji zawartych na Portalu Interesanta. Założenie Profilu jest bezpłatne, zajmuje tylko kilka minut i wymaga jednorazowego potwierdzenia w urzędzie. Posiadając Profil zaufany można korzystać z e-usług.
Wnioskodawca, który posiada konto ePuap, Profil Zaufany, lub kwalifikowany podpis elektroniczny może przystąpić do złożenia wybranego dokumentu w urzędzie.
E-usługi i formularze, z których można korzystać w naszym urzędzie:
 • wymiar podatku od nieruchomości - osoby fizyczne
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 • podatek od nieruchomości - osoby prawne
 • wymiar podatku rolnego - osoby fizyczne
 • podatek rolny - osoby prawne
 • wymiar podatku leśnego - osoby fizyczne
 • podatek leśny - osoby prawne
 • podatek od środków transportu - osoby fizyczne i prawne
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
 • wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 • wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy / o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej informacji na temat e-usług, zakładania Profilu zaufanego oraz platformy ePuap mogą państwo uzyskać w naszym urzędzie oraz na stronie www.epuap.gov.pl.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie - Woda zdatna do picia

 
 
Szczytno, dn. 2019-02-28
Znak:HK.4022.4.16.2019
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Świętajnie Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 4
12-140 Świętajno
 
DECYZJA
Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) i po przeprowadzonej kontroli jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Świętajno, pobranej do badania 25 lutego 2019 r.
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie
 
stwierdza wygaśnięcie własnej decyzji znak: HK.4022.4.16.2019 z dnia 15 lutego 2019 r. wydanej
w sprawie nakazu doprowadzenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania, jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Świętajno do norm sanitarnych określonych
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Uzasadnienie
Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o.o. w ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie harmonogramem na 2019 rok, 12 lutego 2019 r. przeprowadził kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Świętajno. W pobranej próbce wody z SUW woda czysta o kodzie 42z/Sz stwierdzono obecność bakterii grupy coli 2 jtk/100 ml.
Zgodnie z zapisem załącznika nr 1 część C tabela nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia określa,
iż wartość parametryczna liczby bakterii grupy coli wynosi 0 jtk lub NPL w 100 ml wody. Jednakże dopuszcza się pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml należy wykonać badanie parametru Escherichia coli i Enterokoki w związku z § 21 ust. 4 rozporządzenia. W pobranej próbce wody nr 42z/Sz nie stwierdzono obecności Enterokoków i Escherichia coli.
W związku z powyższym dnia 15 lutego 2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Szczytnie wydał decyzję znak: HK.4022.4.16.2019 w sprawie nakazu doprowadzenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania, jakości wody, pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Świętajno do obowiązujących norm sanitarnych.
Strona w ramach nakazów decyzji przeprowadziła dezynfekcję ujęcia oraz intensywne płukanie sieci wodociągowej. Przeprowadzone działania naprawcze przyniosły pożądany efekt tj. jakość wody ulegała poprawie, co potwierdziła przeprowadzona w dniu 25 lutego 2019 r. kontrola jakości wody.
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie postanowił jak
w sentencji.
Podstawę prawną decyzji stanowi art. 162 § 1 pkt. 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja ta stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo leży to
w interesie społecznym lub w interesie strony.
Pouczenie:
Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie, ul. M.C. Skłodowskiej 8.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i nie będzie można się od niej odwołać.
  
 
 
 Do wiadomości:
 1. Wójt Gminy Świętajno
 2. Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
 3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie
 4. Starosta Szczycieński
 5. a/a

Warunkowa przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Świętajno.

 • 21-02-2019
 • Autor: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie
 • drukuj
 
Szczytno, 15 lutego 2019 r.
 
Znak: HK.0330.3.2019
 
K O M U N I K A T
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie 15 lutego 2019 r. wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Świętajno (zaopatrującego miejscowości Świętajno, Kolonia, Jerutki, Piasutno, Cis, Zielone, Czajki Stare, Czajki Nowe, Powałczyn, Jerominy, Konrady, Biały Grunt, Chochół, Jeruty) ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane bakteriami grupy coli
w ilości < 10 jtk/100 ml.
 
Woda do spożycia tj. do picia, przygotowania posiłków, mycia warzyw i owoców, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli małych dzieci i noworodków może być wykorzystywana wyłącznie po przegotowaniu.
Woda bezpośrednio z kranu może być używana do celów socjalno-bytowych
i higienicznych.
 
Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Szczytnie.
        
 

Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie zaprasza na XIII TARGI PRACY