Logo: Urząd Gminy Świetajno
Logo: Facebook Logo: epuap Logo: BIP
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: Rodzina

Ankieta

Czy w naszej gminie żyje się coraz lepiej?
Czy w naszej gminie żyje się coraz lepiej?

Aktualności

WÓJT GMINY ŚWIĘTAJNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 
 
Or  2110. 2.2018
 
WÓJT  GMINY   ŚWIĘTAJNO
OGŁASZA   NABÓR  NA  WOLNE   STANOWISKO   PRACY
do spraw obsługi informatycznej
w Urzędzie Gminy Świętajno
 
1. Wymagania  niezbędne:
·      obywatelstwo polskie,
·      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
·      niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
·      wykształcenie  minimum średnie – informatyczne,
·      dobra znajomość programów komputerowych i systemów operacyjnych,
·      dobra znajomość zasad administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach
·      umiejętność tworzenia stron internetowych,
·      umiejętności zapewniające obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy stanowisk wyposażonych w komputery,
·      znajomość zasad zabezpieczania infrastruktury informatycznej i baz danych,
·      znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw: ustawa o informatyzacji podmiotów pełniących funkcje publiczne, ustawa o ochronie danych osobowych, RODO, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych,
·      uczciwość, nieposzlakowana opinia, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność,
·      dobry stan zdrowia, brak przeciwwskazań do ciągłej pracy przy komputerze oraz pracy w terenie.
2. Wymagania dodatkowe:
·      preferowane wykształcenie wyższe,
·      preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym w administracji publicznej, w tym doświadczenie w pracy w zakresie informatyki,
·      dobra znajomość problematyki samorządu gminnego oraz gminy Świętajno,
·      preferowana znajomość programów informatycznych stosowanych w administracji publicznej, w tym dot. elektronicznego obiegu dokumentów,
·      prawidłowe posługiwanie się językiem polskim,
·      umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania myśli w mowie i piśmie,
·      komunikatywność  interpersonalna,
·      umiejętność dobrej samoorganizacji i  pracy w zespole,
·      prawo jazdy kat.B,
                   
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w urzędzie,
w tym:
a) zapewnienie stałej sprawności działania i prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego rzędu, oprogramowania i sprzętu,
b) sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury teleinformatycznej,
c) koordynacja oraz odpowiedzialność za rozwiązywanie bieżących problemów informatycznych.
2. Pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych.
3. Nadzór oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych, w tym:
a) zabezpieczenie danych przetwarzanych w systemach informatycznych wykorzystywanych w urzędzie,
b) odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemów informatycznych,
4. Nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej urzędu, w tym:
a) rozwój systemu informatycznego (sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu),
b) monitorowanie rynku IT pod kątem możliwości zastosowania nowych rozwiązań z tej dziedziny w urzędzie,
c) udział w planowaniu i opracowywaniu kierunków rozwoju systemu informatycznego urzędu,
d) nadzór nad przygotowaniem oraz funkcjonowaniem projektów informatycznych, dotyczących infrastruktury teleinformatycznej urzędu,
e) nadzór nad umowami  w zakresie działań informatycznych  prowadzonymi przez Urząd oraz umowami dostępu do sieci Internet urządzeń posiadanej przez urząd infrastruktury,
f) inicjowanie i nadzorowanie wprowadzania nowych technologii informatycznych,
g) planowanie i analiza zaspokajania potrzeb na infrastrukturę informatyczną użytkownika końcowego,
h) przygotowanie i koordynacja wprowadzania nowych rozwiązań teleinformatycznych, z zachowaniem zasad ciągłości i kompatybilności w obrębie całego systemu,
i) działanie z zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach przetargowych, związanych z zagadnieniami informatycznymi,
5. Wdrażanie, koordynacja działań  i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów w urzędzie i administrowanie systemem e-usługi mieszkańca.
6. Dokonywanie instalacji oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania, napraw bieżących oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego, stosowanego w urzędzie, w tym prowadzenie spraw związanych z naprawami, przeglądami, konserwacją urządzeń biurowych, istniejącego sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, sieciowych, zakupem nowego sprzętu, oprogramowania,akcesoriów, itp.
7. Obsługa i utrzymanie ciągłości pracy, aktualizacja stron internetowych gminy oraz BIP, w tym zapewnienie spełnienia określonych odrębnymi przepisami warunków dostępności dla osób niepełnosprawnych.
8. Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem systemów informatycznych i ich użytkowaniem.
9. Sprawowanie nadzoru nad legalnością stosowanego oprogramowania i zabezpieczeniem danych gromadzonych w urzędzie, przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.).
10. Pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i posługiwania się narzędziami informatycznymi,
11. Realizacja i koordynacja działań wynikających z obowiązków związanych z wyposażeniem i zabezpieczeniem teleinformatycznym urzędu, określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności – w ramach Krajowych Ram Intreroperacyjności oraz RODO.
 
4. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
Praca w Urzędzie Gminy Świętajno, piętro budynku. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Stanowisko związane z pracą przy komputerze (ponad 4 godziny dziennie), obsługą interesanta.
Budynek nie dysponuje urządzeniami ułatwiającymi pracę osobom niepełnosprawnym.
5. Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia – luty/marzec 2019 r.
6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.      
7. Wymagane dokumenty:
            a/ życiorys /CV/ z określeniem  przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej,
            b/ list motywacyjny,
c/ dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie dot. odbytych studiów, świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo maturalne /,
d/ kwestionariusz osobowy,
e/ oświadczenie kandydata o niekaralności  za przestępstwa umyślne, posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych (sporządzone  nie wcześniej niż 15.12.2018 r.),
f/ kserokopie świadectw pracy, w przypadkach wcześniejszego zatrudnienia kandydata,
g/ zaświadczenie lekarskie (wystarczy od lekarza pierwszego kontaktu/lekarza rodzinnego) o stanie zdrowia (wystawione nie wcześniej niż 15.12.2018 r.),
h/ inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
i/ dokument potwierdzający niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.
 
8. Informacje dodatkowe:
Nabór zostanie przeprowadzony w oparciu o zasady określone w Zarządzeniu Wójta  Or 0050.3.2013 z dnia 9.01.2013r., w sprawie  ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Świętajno.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15,  12-140 Świętajno, z dopiskiem: nabór , w terminie do dnia 21.01.2019 r., do godziny 12oo .
Wszystkie dokumenty składane przez kandydata winny być opatrzone właściwym podpisem.
Dokumenty wskazane w pkt. 7a, 7b, 7d,7e – należy przedstawić w oryginale. Dokumenty wskazane w pkt.7c, 7g, 7h , 7i - mogą być przedstawione w formie oryginału lub skanu, kserokopii – poświadczonych za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.
Dokumenty, które wpłyną  do urzędu po wyżej podanym terminie, jak również dokumenty nie podpisane, nieczytelne, uszkodzone, itp. - nie będą rozpatrywane.
Informacje w sprawie naboru będą umieszczone na stronie internetowej Gminy Świętajno w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.swietajno-ug.wwm.pl/ w zakładce „menu przedmiotowe – ogłoszenia – praca”  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.
Informacje o miejscu i terminie przeprowadzenia kwalifikacji kandydatów po spełnieniu wymogów formalnych mogą być przekazywane drogą telefoniczną.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV – powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie aktualnymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, RODO  oraz ustawy  o pracownikach samorządowych”.
Dodatkowe informacje zawarte w składanych dokumentach (w szczególności dane kontaktowe – nr telefonu, adres poczty elektronicznej, itp.) – podawane są przez kandydata za zasadzie dobrowolności.
 
Świętajno, 31 grudnia 2018 r.
                                                                                                          Wójt Gminy Świętajno
                                                                                                              Alicja  Kołakowska
 
U W A G A
ZMIANA TERMINU ZGŁOSZEŃ
 
Przedłuża się termin zgłoszeń do 11 lutego 2019 r. do godz. 1500
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją