Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa Gminy

Aktualności

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW
Szanowni mieszkańcy!
Gospodarowanie odpadami jest tym zadaniem gminy, które pochłania z roku na rok coraz więcej środków finansowych. Dziękuję ·wszystkim, którzy do problemu odpadów podchodzą w uczciwy i odpowiedzialny sposób, po pierwsze, składając deklaracje odpowiadające stanowi faktycznemu, po drugie, właściwie segregując odpady komunalne. W minionym roku nałożony konieczny poziom odzysku odpadów (za 2019 r.) wynosił 40%, w roku obecnym poziom ten (za 2020 r.) wzrósł aż o 10%, czyli -wynosi 50%. W wyniku zmian regulacji prawnych od 2020 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiących odpady komunalne nie jest ustalany w odniesieniu do frakcji przynależących do kategorii: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło, lecz do ogólnej wagi odpadów komunalnych. Jest to znacznie korzystniejsze dla samorządów, w tym, także naszego.
Opierając się na danych ZGK w Świętajnie, można powiedzieć, że na terenie gminy marny coraz więcej odpadów, z tym, że ilość odpadów zmieszanych maleje, zaś ilość odpadów segregowanych rośnie
- co jest oczywiście - pozytywne.
 
Tab. Masa  odpadów  komunalnych  [Mg]  zebranych  z  terenu  Gminy  Świętajno w latach 2015-2020
Rodzaj odpadu
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Razem
 zmieszane    20.03.01
898,600
867,840
875,160
916,040
723,480
657,219
4938,339
op. szkło      15.01.07         
80,620
80,320
80,520
96,360
117,800
154,460
610,080
Papier               20.01.01
0,900
24,920
39,400
35,940
47,240
54,680
203,080
tworzywa sztuczne            20.01.
3,420
78,240
80,500
96, 420
107,580
144,700
510,860
odpady bio      20.02.01
9,700
4,500
3,370
31,990
167,578
222,400
439,538
pozostałe
134,102
55,484
97,415
114,498
188,359
201l,023
790,881
Razem
1127,342
1111,304
1176,365
1291,248
1352,037
1434,482
7492,778
 
Szanowni Państwo, na terenie gminy w 2021 r. wprowadzono stawkę za odbiór i zagospodarowanie odpadów 20 zł od osoby (przy kompostowaniu) i 23 zł przy jego braku. Stawka ta została skalkulowana w trzecim kwartale 2020 r. w oparciu o cennik ZGOK w Olsztynie, w którym za tonę odpadów komunalnych zmieszanych gmina musiała zapłacić 525 zł.
Od 1 stycznia 2021 r. uległa zmianie wysokość opłat, jakie gmina musi ponosić na rzecz ZGOK w Olsztynie. Przedstawiam najnowszą. tabelę opłat ZGOK w Olsztynie. Proszę zwrócić uwagę, na podwyżki dotyczące odpadów zmieszanych, segregowanych (tworzywa sztuczne, szkło, papier), odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów cmentarnych. 
 
Tab. Wysokość opłat za świadczenie usług zagospodarowania odpadów przez ZGOK w Olsztynie (w 2020 i 2021r.).
Lp
Kod odpadu
Nazwa odpadu
Cena w 2020 w zł/Mg
Cena w 2021 w zł/Mg
1
15 01 01
Opakowania z papieru i tektury
50
115
2
15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
50
155
3
15 01 03
Opakowania z drewna
270
270
4
15 01 04
Opakowania z metali
50
115
5
15 01 05
Opakowania wielomateriałowe
50
155
6
15 01 06
Zmieszane odpady opakowaniowe
50
155
7
15 01 07
Opakowania ze szkła
50
115
8
15 01 09
Opakowania z tekstyliów
780
780
 
9
 
15 01 10*
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi  zanieczyszczone  (np. środkami ochrony roślin I i lI toksyczności - toksyczne i
bardzo toksyczne
 
10 500
 
10 500
10
16 01 03
zużyte opony (sam. osobowe ciężarowe)
 
560
560
11
16 01 03
zużyte opony (rolnicze)
1 200
1 200
12
17 01 01
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
157
157
13
17 01 02
Gruz ceglany
157
157
14
17 01 03
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wvposa2enia
250
250
 
15
 
17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż w 17 01 06
 
270
 
270
16
17 01 80
Usunięte tynki tapety, okleiny itp.
470
470
17
17 01 81
Odpady z remontów i przebudowy dróg
470
470
18
17 01 82
Inne niewymienione odpady
470
470
19
17 02 01
Drewno (budowlane)
470
470
20
17 02 02
Szkło (budowlane)
850
850
21
17 02 03
Tworzywo sztuczne (budowlane)
850
850
22
17 03 80
Papa odpadowa
600
710
23
17 04 05
Żelazo i stal
50
50
24
17 05 04
Gleba i ziemia w tym kamienie, inne ni2 wymienione w 17 05 03
470
470
25
17 08 02
Materiały budowlane zawierające gips inne ni2
wymienione w 17 08 01
470
470
 
26
 
17 09 04
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
 
850
 
850
27
20 01 01
Papier i tektura
50
115
28
20 01 02
Szkło
50
115
29
20 01 08
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
1 200
1 200
30
20 01 10
Odzie2
780
780
31
20 01 11
Tekstylia
780
780
32
20 01 13*
Rozpuszczalniki
10 500
10 500
33
20 01 14*
Kwasy
10 500
10 500
34
20 01 15*
Alkalia
10 500
10 500
35
20 01 17*
Odczynniki fotograficzne
10 500
10 500
36
20 01 19*
środki ochrony roślin I i II toksyczności (b.toksyczne i toksyczne np. herbicydy insektycydy)
10 500
10 500
37
20 01 21·
Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć
4 000
8 000
38
20 01 23*
Urządzenia zawierające freony (kompletne)
500
500
39
20 01 25
Oleje i tłuszcze jadalne
10 500
10 500
40
20 01 26*
Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 35
10 500
10 500
41
20 01 27*
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
10 500
10 500
42
20 01 28
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
inne niż wymienione w 20 01 27*
7 000
7 000
43
20 01 29*
Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
10 500
10 500
44
20 01 30
Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
10 500
10 500
45
20 01 31*
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
10 500
10 500
46
20 01 32
Leki inne ni2 wymienione w 20 01 31
10 500
10 500
 
47
 
20 01 33•
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub
16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
 
300
 
300
48
20 01 34
Baterie i akumulatory inne ni2 wymienione w 20 01 33
300
300
 
49
 
20 01 35•
Zu2yte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki)
 
500
 
500
50
20 01 36
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20.01.21, 20 01 23 i 20 01 35
500
500
51
20 01 38
Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
270
270
52
20 01 39
Tworzywa sztuczne
50
155
53
20 01 40
Metale
50
115
54
20 01 99
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
280
400
55
20 02 01
Odpady ulegające biodegradacji /zielone)
360
700
56
20 02 03
inne odpady nieulegające biodegradacji /odpady cmentarne)
450
2 000
57
20 03 01
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
525
620
58
20 03 02
Odpady z targowisk
489
620
 
 
 
 
 
59
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe
790
850
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją