Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa GminyBaner: Umów wizytę w Urzędzie SkarbowymBaner: Emp@tiaBaner: ZusPue
Baner: ZusBaner: Praca.pl - Urząd Gminy Świętajno nie odpowiada za treści umieszczone na portalu .

Aktualności

Informacja dotycząca pomocy dla producentów rolnych.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
W OLSZTYNIE
Wydział Infrastruktury i Nieruchomości
Olsztyn, 17 czerwca
2022 r.
WIN-IV.7160.17.2022
Szanowni Państwo
Prezydenci Miast Burmistrzowie Miast i Gmin Wójtowie Gmin
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że 16 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn.zm.[I]) dotyczące, między innymi uruchomienia pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2021 r. Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych, uprawach drzew owocowych spowodowane wystąpieniem w 2021 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 20% danej uprawy będą oraz suszy, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 5 % danej uprawy mogli składać wnioski do biur powiatowych ARiMR o udzielenie pomocy, pod warunkiem, że szkody oszacowane przez komisję powołaną przez Wojewodę będą wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym, a w przypadku suszy szkody obliczone za pomocą publicznej aplikacji wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie.
Wnioski o udzielenie pomocy, producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, w terminie od 16 do 30 czerwca br. Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód, a w przypadku suszy uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód, kopię polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych oraz oświadczenie dotyczące pomocy de minimis.
Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl).
Stawka pomocy jest zróżnicowana i wynosi:
  1. Producenci rolni, których uprawy zostały w 2021 r. zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w wysokości co najmniej 20% plonu będą mogli ubiegać się o dotację, której wysokość będzie uzależniona od rodzaju uprawy i wysokości szkód na danej powierzchni:
WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W OLSZTYNIE
  1. 1 000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w wysokości co najmniej 60% plonu;
  2. 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 60% plonu;
  3. 500 zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5% i mniej niż 60% plonu.
Kwota pomocy będzie pomniejszona o 50% tym rolnikom, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.
Powyższa pomoc będzie udzielana:
  1. w ramach formuły pomocy de minimis - w przypadku gdy szkody spowodowane suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną wyniosły poniżej 30% średniej rocznej produkcji.
  2. poza formułą de minimis - w przypadku gdy szkody spowodowane suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji.
Z poważaniem
Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO
Izabela Sielicka - Werner
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości
Do wiadomości:
  1. Warmińsko - Mazurski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
  1. Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie
  2. a/a
Sprawę prowadzi: Ewa Bonusiak, tel. 89 52-32-541
Pole tekstowe: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
tei. 89 523 24 44, 89 523 23 33, fax 89 527 74 47 www.olsztyn.uw.gov.pl
Skrzynka ESP na ePUAP/WMURZADWOJ/SkrytkaESP
 
[I] Zmiany tekstu rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 230,1345,1346,1608 i 2089, z 2016 r. poz. 170, 1455 i 1912, z 2017 r. poz. 166,1479,1640,1818 i 2147, z 2018 r. poz. 303,1428,1483 i 2025, z 2019 r. poz. 157,1323 i 1779, z 2020 r. poz. 18, 733, 1009,1258, 1375,1728, 1932, 2058, 2164, 2224, 2354, z 2021 r. poz. 926, 1311, 1387, 1528, 1698, 2087, z 2022 r, poz. 45, 642 i 1000 WarmiiEKko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie         tel. 89 523 24 44, 89 523 23 33, fax 89 527 74 47
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9                                                                                                           www.oisztyn.uw.aov.pl
10-575 Olsztyn                                                                                                                                           info@uw.olsztyn.pl
Skrzynka ESP na ePUAP /WMURZADWOJ/SkrytkaESP

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki