Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa GminyBaner: Umów wizytę w Urzędzie SkarbowymBaner: Emp@tiaBaner: ZusPue
Baner: ZusBaner: Praca.pl - Urząd Gminy Świętajno nie odpowiada za treści umieszczone na portalu .

Aktualności

Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków

Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469), na właścicielu nieruchomości  spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub osadniku w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków oraz pozbywania się ich w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
Na terenie naszej gminy prowadzony będzie cykl kontrolny w tym przedmiocie.
Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu, celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat, itp.). Należy pamiętać, że posiadanie rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba. W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za ww. usługę.
Gmina jest zobowiązana do kontroli wszystkich istniejących zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków co najmniej raz na dwa lata (zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) na podstawie opracowanego planu kontroli.
Z kontroli sporządzony zostanie protokół.
Prosimy Państwa o współpracę i udostępnianie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. 
NIEDOPUSZCZALNE JEST, BY ŚCIEKI Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH BYŁY GROMADZONE I WYWOŻONE WSPÓLNIE Z GNOJÓWKĄ LUB GNOJOWICĄ  NA GRUNTY ROLNE.
Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni uczynić to niezwłocznie.
Art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469), przewiduje kary grzywny m. in. dla osób utrudniających przeprowadzanie kontroli oraz osób nieprzestrzegających obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świętajno.
 
PLAN KONTROLI NA ROK 2023 R.
L.p.
Kontrolowany
Liczba planowanych kontroli
Kontrolujący
Termin kontroli
1.
Właściciele nieruchomości położonych na terenie miejscowości Biały Grunt, Nowe Czajki, Stare Czajki
i Cis
ok. 52
Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Świętajno
listopad
2023 r.
3.
 
Właściciele nieruchomości położonych na terenie miejscowości Jeruty
ok. 50
Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Świętajno
grudzień 2023 r.
 
 
 
PLAN KONTROLI NA ROK 2024 R.
 
L.p.
Kontrolowany
Liczba planowanych kontroli
Kontrolujący
Termin kontroli
1.
Właściciele nieruchomości położonych na terenie miejscowości Chochół, Długi Borek, Jerominy, Konrady, Zielone
ok. 62
Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Świętajno
styczeń 2024 r.
 
2.
Właściciele nieruchomości położonych na terenie miejscowości Świętajno, Kolonia
ok. 108
Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Świętajno
luty/marzec
2024 r.
3.
 
Właściciele nieruchomości położonych na terenie miejscowości Piasutno i Powałczyn
ok. 115
Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Świętajno
kwiecień/maj 2024 r.
4.
Właściciele nieruchomości położonych na terenie miejscowości Bystrz, Kierwik, Koczek, Połom, Spychowo
ok.75
Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Świętajno
czerwiec 2024 r.
5.
Właściciele nieruchomości położonych na terenie miejscowości Jerutki
ok. 63
Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Świętajno
lipiec
2024 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją