Logo: Urząd Gminy Świetajno
Logo: Facebook Logo: epuap Logo: BIP
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: Rodzina

Aktualności

Kalendarz imprez szkolnych oraz imprez sportowych o zasięgu co najmniej gminnym w roku szkolnym 2019/2020 w gminie Świętajno

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno

 

CZYSTE POWIETRZE - DOTACJE DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO

 • 29-01-2019
 • Autor: Jerzy Janowski
 • drukuj
        
FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA
DOTACJE DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO
 
DOTACJE DLA FIRM
 
DOTACJA W WYSOKOŚCI DO 40% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH POŁĄCZONA Z NISKOOPROCENTOWANYM KREDYTEM DO 3 %
 
DOTACJE DLA OSÓB FIZYCZNYCH
 
DOTACJA W WYSOKOŚCI DO 90% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH, OFERTA Z PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
 
DOTACJE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH
 
ULGA W PODATKU ROLNYM, ZWROT W WYSOKOŚCI 25% PONIESIONYCH KOSZTÓW INWESTYCJI
DOTACJA W WYSOKOŚCI DO 90% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH, OFERTA Z PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
 
Bezpłatny audyt w miejscu inwestycji
Pomoc w uzyskaniu dofinansowania
Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do Zakładu Energetycznego
 
INFOLINIA 577 069 579
 
www.ekodom-oze.pl
 

Wójt Gminy Świętajno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Świętajno w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  
Wójt Gminy Świętajno ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych
Gminy Świętajno w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Na podstawie art. 13 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 14, art. 15 i art. 16 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 450, zm. 650, 723, 1365) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 994, zm. 1000, 1349, 1432), a także zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/298/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy w ramach działalności w sferze zadań publicznych w gminie Świętajno na rok 2019, zarządza się co następuje:
§ 1
Rodzaj  zadania
 
1. Konkurs ofert obejmuje wsparcie zadań wymienionych w ust. 2.1 pkt. 2 oraz ust. 2.2 i 2.3, powierzenie zadań wymienionych w ust. 2.1 pkt. 1, wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie ich realizacji.
2.1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, konkurs obejmuje realizację zadań
 1. „Zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy Świętajno”;
 2. „II Półmaraton Spychowski Tropem Niedźwiedzia”.
2.2. W zakresie turystyki, konkurs obejmuje realizację zadania:
 1. ,,Promocja turystyczna Gminy Świętajno”
2.3 . W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, konkurs obejmuje realizację następujących zadań:
 1. „Lato kulturalne w Wiosce Sztuki”; - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 2. „Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 3. „Powrót Juranda do Spychowa” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 4. ,,Promujemy potrawy regionalne” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 5. ,,Festiwal Kultur” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 6. ,,Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 7. „Turniej scrabble nad jeziorem” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 
§ 2
Termin, warunki składania ofert
 1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
  w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej prowadzącej działalność statutową w zakresie zadań wymienionych w §1  ust. 2.1, 2.2 oraz 2.3. 
 2. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotacje przyznane z budżetu Gminy Świętajno w ciągu trzech lat poprzedzających rok, którego dotyczy konkurs.
 3. Oferty dotyczące wsparcia/powierzenia realizacji zadań publicznych należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 08.02.2019 r. do godz. 15.15 w Urzędzie Gminy Świętajno lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Świętajno,  ul. Grunwaldzka 15, 12- 140 Świętajno
  z dopiskiem odpowiednio:
 • Otwarty konkurs ofert: „Zajęcia sportowe dla mieszkańców Gminy Świętajno”;
 • Otwarty konkurs ofert: „II Półmaraton Spychowski Tropem Niedźwiedzia”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Promocja turystyczna Gminy Świętajno”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Lato kulturalne w Wiosce Sztuki”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Powrót Juranda do Spychowa”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Promujemy potrawy regionalne”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Festiwal Kultur”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Turniej scrabble nad jeziorem”;
 1. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w miejscu wskazanym
  w ust. 3 lub data stempla pocztowego.
 2. Oferta powinna zawierać w szczególności:
 3. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
 4. Termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
 5. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
 6. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
 7. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych
  na realizację danego zadania z innych źródeł;
 8. Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;
 9. Inne dokumenty i informacje wynikające ze wzoru oferty.
 10. Informacje nt. zewnętrznych środków finansowych, które organizacja zamierza pozyskać / lub pozyskała, nazwę funduszu / programu, termin składania wniosku o dotację itp.
     6. Druki ofert znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Świętajno:    www.bip.swietajno-ug.wwm.pl /ogłoszenia/ zadania publiczne/. Druki można również pobierać w Urzędzie Gminy Świętajno, pok. nr 12.
7. Oferty złożone na innych drukach lub niekompletne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. W przypadku złożenia ofert po terminie wskazanym w §2 pkt. 3, będą
one rozpatrywane w kolejnym określonym w uchwale terminie.
Z pełną treścią ogłoszenia można zapoznać się na stronie Urzędu Gminy Świętajno: www.bip.swietajno-ug.wwm.pl/ogłoszenia/ zadania publiczne/.

Przekazanie sprzętu

PRZEKAZANIE SPRZĘTU JEDNOSTKOM OSP ZAKUPIONEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI
 
W dniu 26.10.2018 r. w Urzędzie Gminy Świętajno  odbyło się przekazanie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Świętajno  wyposażenie  zakupione w ramach powierzonego zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1759/18 zawartą w dniu 06.09.2018 r.
 
Zadanie jest realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy. Łączna wartość sprzętu jaki zostanie zakupiony wynosi 34.848,48 zł, z czego 34.500,00 zł to dotacja z Funduszu Sprawiedliwości a 348,48 zł z budżetu Gminy Świętajno.
Na mocy podpisanych umów użyczenia Alicja Kołakowska – Wójt Gminy Świętajno przekazała:
 • jednostce OSP Świętajno – reprezentowanej przez Jarosława Skowrońskiego – Prezesa OSP Świętajno oraz Arkadiusza Deptułę – Naczelnika OSP Świętajno   – defibrylator PHILIPS oraz Zestaw poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych,
 • jednostce OSP Spychowo  – reprezentowanej przez Jarosława Grudziądz  – Prezesa OSP Spychowo  oraz Grzegorza Groszyk – Naczelnika OSP Spychowo – defibrylator AED oraz zestaw poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych,
 • jednostce OSP Piasutno – reprezentowanej przez Bogdana Komosińskiego – Prezesa OSP Piasutno oraz Krzysztofa Gaworskiego – Naczelnika OSP Piasutno,  – torbę ratowniczą – Zetaw PSP R-1 z deską ortopedyczną .
 • jednostce OSP Długi Borek  – reprezentowanej przez Krzysztofa Turek – Prezesa OSP Długi Borek oraz Marka Kaczmarczyka  – Naczelnika OSP Długi Borek,  – torbę ratowniczą – Zetaw PSP R-1 z deską ortopedyczną .
 
Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Świętajno  realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „ Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości .”
 
 
Jerzy Janowski
 
 
Zadanie współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości