Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa GminyBaner: Umów wizytę w Urzędzie SkarbowymBaner: Emp@tiaBaner: ZusPue
Baner: Zus

Komunikaty i ogłoszenia

Wójt Gminy Świętajno ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej w Spychowie przy ul. Mazurskiej 5

 • 31-05-2019
 • Autor: Wioleta Janowska - Dyrektor CUW
 • drukuj

Załączniki

Wójt Gminy Świętajno ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego "Akademia Bajek" w Świętajnie przy ul. Parkowej 48

 • 31-05-2019
 • Autor: Wioleta Janowska - Dyrektor CUW
 • drukuj

Załączniki

Wójt Gminy Świętajno ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 631/26 pow. 692 m2, KW OL1S/00038752/7, położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Piasutno

 • 09-05-2019
 • Autor: Angelika Gołaś – mł. referent ds. zarządzania zasobami
 • drukuj

Załączniki

Wójt Gminy Świętajno ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 646 pow. 600 m2 KW OL1S/00048280/0 położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Świętajno.

Załączniki

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie - Woda zdatna do picia

 
 
Szczytno, dn. 2019-02-28
Znak:HK.4022.4.16.2019
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Świętajnie Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 4
12-140 Świętajno
 
DECYZJA
Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) i po przeprowadzonej kontroli jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Świętajno, pobranej do badania 25 lutego 2019 r.
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie
 
stwierdza wygaśnięcie własnej decyzji znak: HK.4022.4.16.2019 z dnia 15 lutego 2019 r. wydanej
w sprawie nakazu doprowadzenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania, jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Świętajno do norm sanitarnych określonych
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Uzasadnienie
Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o.o. w ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie harmonogramem na 2019 rok, 12 lutego 2019 r. przeprowadził kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Świętajno. W pobranej próbce wody z SUW woda czysta o kodzie 42z/Sz stwierdzono obecność bakterii grupy coli 2 jtk/100 ml.
Zgodnie z zapisem załącznika nr 1 część C tabela nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia określa,
iż wartość parametryczna liczby bakterii grupy coli wynosi 0 jtk lub NPL w 100 ml wody. Jednakże dopuszcza się pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml należy wykonać badanie parametru Escherichia coli i Enterokoki w związku z § 21 ust. 4 rozporządzenia. W pobranej próbce wody nr 42z/Sz nie stwierdzono obecności Enterokoków i Escherichia coli.
W związku z powyższym dnia 15 lutego 2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Szczytnie wydał decyzję znak: HK.4022.4.16.2019 w sprawie nakazu doprowadzenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania, jakości wody, pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Świętajno do obowiązujących norm sanitarnych.
Strona w ramach nakazów decyzji przeprowadziła dezynfekcję ujęcia oraz intensywne płukanie sieci wodociągowej. Przeprowadzone działania naprawcze przyniosły pożądany efekt tj. jakość wody ulegała poprawie, co potwierdziła przeprowadzona w dniu 25 lutego 2019 r. kontrola jakości wody.
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie postanowił jak
w sentencji.
Podstawę prawną decyzji stanowi art. 162 § 1 pkt. 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja ta stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo leży to
w interesie społecznym lub w interesie strony.
Pouczenie:
Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie, ul. M.C. Skłodowskiej 8.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i nie będzie można się od niej odwołać.
  
 
 
 Do wiadomości:
 1. Wójt Gminy Świętajno
 2. Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
 3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie
 4. Starosta Szczycieński
 5. a/a

Warunkowa przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Świętajno.

 • 21-02-2019
 • Autor: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie
 • drukuj
 
Szczytno, 15 lutego 2019 r.
 
Znak: HK.0330.3.2019
 
K O M U N I K A T
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie 15 lutego 2019 r. wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Świętajno (zaopatrującego miejscowości Świętajno, Kolonia, Jerutki, Piasutno, Cis, Zielone, Czajki Stare, Czajki Nowe, Powałczyn, Jerominy, Konrady, Biały Grunt, Chochół, Jeruty) ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane bakteriami grupy coli
w ilości < 10 jtk/100 ml.
 
Woda do spożycia tj. do picia, przygotowania posiłków, mycia warzyw i owoców, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli małych dzieci i noworodków może być wykorzystywana wyłącznie po przegotowaniu.
Woda bezpośrednio z kranu może być używana do celów socjalno-bytowych
i higienicznych.
 
Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Szczytnie.
        
 

Wójt Gminy Świętajno ogłasza drugi przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 646 pow. 600 m2, KW OL1S/00048280/0, położonej w miiejscowości i obrębie geodezyjnym Świętajno.

 • 24-01-2019
 • Autor: Angelika Gołaś
 • drukuj
Wójt Gminy Świętajno ogłasza drugi przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 646 pow. 600 m2, KW OL1S/00048280/0, położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Świętajno.

Załączniki

Wójt Gminy Świętajno ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr. ewid. 172/2 pow. 3000 m2 położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Jeruty.

Wójt Gminy Świętajno ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 172/2 pow. 3000 m2, KW OL1S/00000227/3, położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Jeruty.

Załączniki

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Spychowo.

Wójt Gminy Świętajno ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Spychowo, w obrębie geodezyjnym Spychowo - 0012, w sąsiedztwie terenów leśnych, oraz rzeki Struga Spychowska. Działka oznaczona nr ewid. 221/5, powierzchnia całkowita 2095 m2, powierzchnia przeznaczona do dzierżawy na cele rolne - ogródek działkowy 285 m2. okres dzierżawy wynosi 3 lata.

Załączniki

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Świętajno

Wójt Gminy Świętajno ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej  o nr ewid. 646 o pow. 600 m2 położonej w miejscowości Świętajno.

Załączniki

1 2 3 4 5