Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa Gminy

Aktualności

Cennik Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie

  • 02-10-2020
Wysokość opłat za świadczenie na terenie gmin macierzystych powierzonych Spółce usług w zakresie
zadań użyteczności publicznej
Lp
Kod
odpadu
Nazwa odpadu
Jedn.
Cena
[netto]
1
15 0101
Opakowania z papieru i tektury
Mg
50,00 zł
2
15 0102
Opakowania z tworzyw sztucznych
Mg
50,00 zł
3
15 0103
Opakowania z drewna
Mg
270,00 zł
4
15 0104
Opakowania z metali
Mg
50,00 zł
5
15 0105
Opakowania wielomateriałowe
Mg
50,00 zł
6
15 0106
Zmieszane odpady opakowaniowe
Mg
50,00 zł
7
15 0107
Opakowania ze szkła
Mg
50,00 zł
8
15 0109
Opakowania z tekstyliów
Mg
750,00 zł
 
15 0110*
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin 1 i II
Mg
10 500,00 zł
 
toksyczności - toksyczne i bardzo toksyczne)
10
16 0103
Zużyte opony (sam. osobowe, ciężarowe)
Mg
560,00 zł
11
16 0103
Zużyte opony (rolnicze)
Mg
1200,00 zł
12
17 0101
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
Mg
157,00 zł
13
17 0102
Gruz ceglany
Mg
157,00 zł
14
170103
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
Mg
250,00 zł
15
17 0107
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 0106
Mg
270,00 zł
16
17 0180
Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
Mg
470,00 zł
17
17 0181
Odpady z remontów i przebudowy dróg
Mg
470,00 zł
18
17 0182
Inne niewymienione odpady
Mg
470,00 zł
19
17 02 01
Drewno (budowlane)
Mg
470,00 zł
20
17 02 02
Szkło (budowlane)
Mg
850,00 zł
21
1702 03
Tworzywo sztuczne (budowlane)
Mg
850,00 zł
22
1703 80
Papa odpadowa
Mg
600,00 zł
23
1704 05
Żelazo i stal
Mg
50,00 zł
24
1705 04
Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
Mg
470,00 zł
25
1708 02
Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
Mg
470,00 zł
26
17 09 04
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,17 09 02 i 17 09 03
Mg
850,00 zł
27
20 0101
Papier i tektura
Mg
50,00 zł
28
20 0102
Szkło
Mg
50,00 zł
29
200108
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
Mg
1200,00 zł
30
200110
Odzież
Mg
780,00 zł
31
200111
Tekstylia
Mg
780,00 zł
32
200113*
Rozpuszczalniki
Mg
10 500,00 zł
33
200114*
Kwasy
Mg
10 500,00 zł
34
200115*
Alkalia
Mg
10 500,00 zł
35
200117*
Odczynniki fotograficzne
Mg
10 500,00 zł
36
20 0119*
Środki ochrony roślin 1 i II toksyczności (b.toksyczne i toksyczne np. herbicydy insektycydy)
Mg
10 500,00 zł
37
20 01 21*
Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć
Mg
4 000,00 zł
38
20 01 23*
Urządzenia zawierające freony (kompletne)
Mg
500,00 zł
39
20 0125
Oleje i tłuszcze jadalne
Mg
10 500,00 zł
40
20 01 26*
Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20j0135
Mg
10 500,00 zł
41
200127*
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
Mg
10 500,00 zł
42
20 01 28
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 0127*
Mg
7 000,00 zł
43
200129*
Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
Mg
10 500,00 zł
44
20 0130
Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
Mg
10 500,00 zł
45
20 0131*
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
Mg
10 500,00 zł
46
200132
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
Mg
10 500,00 zł
47
200133*
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
Mg
300,00 zł
48
20 0134
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
Mg
300,00 zł
49
20 01 35*
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 0121 i 20 0123 zawierające niebezpieczne składniki)
Mg
500,00 zł
50
20 0136
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 0121,20 0123 i 20 0135
Mg
500,00 zł
51
20 0138
Drewno inne niż wymienione w 20 0137
Mg
270,00 zł
52
200139
Tworzywa sztuczne
Mg
50,00 zł
53
200140
Metale
Mg
50,00 zł
54
20 0199
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
Mg
280,00 zł
55
20 02 01
Odpady ulegające biodegradacji (zielone)
Mg
360,00 zł
56
20 02 03
nne odpady nieulegające biodegradacji (odpady cmentarne)
Mg
450,00 zł
57
2003 01
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Mg
525,00 zł
58
20 0302
Odpady z targowisk
Mg
489,00 zł
59
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe
Mg
790,00 zł
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją