Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: Rodzina

Aktualności

Wójt Gminy Świętajno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Świętajno w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • 08-01-2019
  
Wójt Gminy Świętajno ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych
Gminy Świętajno w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Na podstawie art. 13 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 14, art. 15 i art. 16 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 450, zm. 650, 723, 1365) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 994, zm. 1000, 1349, 1432), a także zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/298/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy w ramach działalności w sferze zadań publicznych w gminie Świętajno na rok 2019, zarządza się co następuje:
§ 1
Rodzaj  zadania
 
1. Konkurs ofert obejmuje wsparcie zadań wymienionych w ust. 2.1 pkt. 2 oraz ust. 2.2 i 2.3, powierzenie zadań wymienionych w ust. 2.1 pkt. 1, wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie ich realizacji.
2.1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, konkurs obejmuje realizację zadań
 1. „Zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy Świętajno”;
 2. „II Półmaraton Spychowski Tropem Niedźwiedzia”.
2.2. W zakresie turystyki, konkurs obejmuje realizację zadania:
 1. ,,Promocja turystyczna Gminy Świętajno”
2.3 . W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, konkurs obejmuje realizację następujących zadań:
 1. „Lato kulturalne w Wiosce Sztuki”; - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 2. „Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 3. „Powrót Juranda do Spychowa” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 4. ,,Promujemy potrawy regionalne” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 5. ,,Festiwal Kultur” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 6. ,,Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 7. „Turniej scrabble nad jeziorem” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 
§ 2
Termin, warunki składania ofert
 1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
  w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej prowadzącej działalność statutową w zakresie zadań wymienionych w §1  ust. 2.1, 2.2 oraz 2.3. 
 2. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotacje przyznane z budżetu Gminy Świętajno w ciągu trzech lat poprzedzających rok, którego dotyczy konkurs.
 3. Oferty dotyczące wsparcia/powierzenia realizacji zadań publicznych należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 08.02.2019 r. do godz. 15.15 w Urzędzie Gminy Świętajno lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Świętajno,  ul. Grunwaldzka 15, 12- 140 Świętajno
  z dopiskiem odpowiednio:
 • Otwarty konkurs ofert: „Zajęcia sportowe dla mieszkańców Gminy Świętajno”;
 • Otwarty konkurs ofert: „II Półmaraton Spychowski Tropem Niedźwiedzia”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Promocja turystyczna Gminy Świętajno”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Lato kulturalne w Wiosce Sztuki”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Powrót Juranda do Spychowa”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Promujemy potrawy regionalne”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Festiwal Kultur”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Turniej scrabble nad jeziorem”;
 1. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w miejscu wskazanym
  w ust. 3 lub data stempla pocztowego.
 2. Oferta powinna zawierać w szczególności:
 3. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
 4. Termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
 5. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
 6. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
 7. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych
  na realizację danego zadania z innych źródeł;
 8. Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;
 9. Inne dokumenty i informacje wynikające ze wzoru oferty.
 10. Informacje nt. zewnętrznych środków finansowych, które organizacja zamierza pozyskać / lub pozyskała, nazwę funduszu / programu, termin składania wniosku o dotację itp.
     6. Druki ofert znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Świętajno:    www.bip.swietajno-ug.wwm.pl /ogłoszenia/ zadania publiczne/. Druki można również pobierać w Urzędzie Gminy Świętajno, pok. nr 12.
7. Oferty złożone na innych drukach lub niekompletne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. W przypadku złożenia ofert po terminie wskazanym w §2 pkt. 3, będą
one rozpatrywane w kolejnym określonym w uchwale terminie.
Z pełną treścią ogłoszenia można zapoznać się na stronie Urzędu Gminy Świętajno: www.bip.swietajno-ug.wwm.pl/ogłoszenia/ zadania publiczne/.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją