Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa GminyBaner: Umów wizytę w Urzędzie SkarbowymBaner: Emp@tiaBaner: ZusPue
Baner: Zus

Komunikaty i ogłoszenia

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie - Woda zdatna do picia

  • 28-02-2019
 
 
Szczytno, dn. 2019-02-28
Znak:HK.4022.4.16.2019
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Świętajnie Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 4
12-140 Świętajno
 
DECYZJA
Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) i po przeprowadzonej kontroli jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Świętajno, pobranej do badania 25 lutego 2019 r.
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie
 
stwierdza wygaśnięcie własnej decyzji znak: HK.4022.4.16.2019 z dnia 15 lutego 2019 r. wydanej
w sprawie nakazu doprowadzenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania, jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Świętajno do norm sanitarnych określonych
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Uzasadnienie
Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o.o. w ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie harmonogramem na 2019 rok, 12 lutego 2019 r. przeprowadził kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Świętajno. W pobranej próbce wody z SUW woda czysta o kodzie 42z/Sz stwierdzono obecność bakterii grupy coli 2 jtk/100 ml.
Zgodnie z zapisem załącznika nr 1 część C tabela nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia określa,
iż wartość parametryczna liczby bakterii grupy coli wynosi 0 jtk lub NPL w 100 ml wody. Jednakże dopuszcza się pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml należy wykonać badanie parametru Escherichia coli i Enterokoki w związku z § 21 ust. 4 rozporządzenia. W pobranej próbce wody nr 42z/Sz nie stwierdzono obecności Enterokoków i Escherichia coli.
W związku z powyższym dnia 15 lutego 2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Szczytnie wydał decyzję znak: HK.4022.4.16.2019 w sprawie nakazu doprowadzenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania, jakości wody, pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Świętajno do obowiązujących norm sanitarnych.
Strona w ramach nakazów decyzji przeprowadziła dezynfekcję ujęcia oraz intensywne płukanie sieci wodociągowej. Przeprowadzone działania naprawcze przyniosły pożądany efekt tj. jakość wody ulegała poprawie, co potwierdziła przeprowadzona w dniu 25 lutego 2019 r. kontrola jakości wody.
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie postanowił jak
w sentencji.
Podstawę prawną decyzji stanowi art. 162 § 1 pkt. 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja ta stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo leży to
w interesie społecznym lub w interesie strony.
Pouczenie:
Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie, ul. M.C. Skłodowskiej 8.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i nie będzie można się od niej odwołać.
  
 
 
 Do wiadomości:
  1. Wójt Gminy Świętajno
  2. Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
  3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie
  4. Starosta Szczycieński
  5. a/a

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją