Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa GminyBaner: Umów wizytę w Urzędzie SkarbowymBaner: Emp@tiaBaner: ZusPue
Baner: ZusBaner: Praca.pl - Urząd Gminy Świętajno nie odpowiada za treści umieszczone na portalu .

Gospodarka odpadami

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2023 R.

Załączniki

INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH NIEZAMIESZKAŁYCH

 
 
 
 
 
 
 
 
Świętajno, dnia 28.10.2022 r.
INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH
NIEZAMIESZKAŁYCH
Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) Wójt Gminy
Świętajno informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wyznaczając
jednocześnie termin nie krótszy niż 60 dni od dnia zamieszczenia tej informacji
na:
- złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego
wymagania, o których mowa w ust.3a, o wyłączeniu się z systemu odbierania
odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel
nieruchomości jest objęty tym systemem.
Art. 6c ust. 3a „ Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy,
może w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia uchwały, o której mowa w ust. 2,
złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta oświadczenie
o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego
przez gminę na podstawie tej uchwały. W oświadczeniu właściciel nieruchomości
wskazuje gminną jednostkę organ
izacyjna lub przedsiębiorco, z którymi zawarł
urnowe, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, oraz dołącza do oświadczenia kopię
tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.
Oświadczenie jest
skuteczne od dnia wejścia w życie uchwały, o której mowa w ust. 2, i nie może
być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, zawartej po dniu ogłoszenia tej uchwały.
Ponadto Wójt Gminy Świętajno informuje, iż umowa na odbiór odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy zawarta jest od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Załączniki

Infografika PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu).

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno za rok 2021

Załączniki

Ważny Komunikat

UWAGA!!!
 
Informujemy, że od 2022 r. odbiór odpadów: biozielonych, wielkogabarytowych,
 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz popiołu odbywa się WYŁĄCZNIE po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

Wykaz podmiotów świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świętajno.

Załączniki

Wykaz podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Świętajno.

Załączniki

Harmonogram odbioru odpadów w 2022 r.

  • 29-12-2020
  • Autor: Aneta Pasymowska
  • drukuj

Załączniki

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

  • 14-09-2021
  • Autor: Aneta Pasymowswka
  • drukuj
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Świętajno w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  realizuje firma  Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z. o. o. z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 4, 12-140 Świętajno. Jest to również podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu Gminy Świętajno.
 
Zagospodarowaniem odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Świętajno realizuje firma Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn.
 
Zagospodarowaniem odpadów ulegających biodegradacji i odpadów kuchennych ulegających biodegradacji  od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Świętajno w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  realizuje firma DBAJ Marta Prychodko z siedzibą w Świętajnie ul. Polna 25C, 12-140 Świętajno.

Informacja na temat Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Świętajnie

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Świętajnie prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z. o. o. z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 4, 12-140 Świętajno.
 
Lokalizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Świętajno - Oczyszczalnia Ścieków, ul. Grunwaldzka, czynny 2 dni w tygodniu: wtorek  w godz. 12.00 - 16.00, sobota w godz. 10.00 - 14.00.
 
W Punkcie Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych odbierane są:
- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone,
- opakowania wielomateriałowe,
- chemikalia,
-odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
- zużyte baterie i akumulatory,
- tekstylia i odzież,
- odpady niebezpieczne,
- zużyte opony,
- odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z przebudowy, demontażu lub remontów budynków mieszkalnych wykonywanych we własnym zakresie, niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłaszania zamiaru prowadzenia robót ze Starostwa Powiatowego – np. gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno, usunięte fragmenty tynku z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne (np. asfalt, smoła, eternit, azbest),
-meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- popiół,
- papier,
- szkło,
- tworzywa sztuczne,
- metal,
- leki.