Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa GminyBaner: Umów wizytę w Urzędzie SkarbowymBaner: Emp@tiaBaner: ZusPue
Baner: ZusBaner: Praca.pl - Urząd Gminy Świętajno nie odpowiada za treści umieszczone na portalu .

Gospodarka odpadami

Stawki opłat za odpady komunalne

Załączniki

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2024 R.

Załączniki

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2023 R.

Załączniki

INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH NIEZAMIESZKAŁYCH

 
 
 
 
 
 
 
 
Świętajno, dnia 28.10.2022 r.
INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH
NIEZAMIESZKAŁYCH
Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) Wójt Gminy
Świętajno informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wyznaczając
jednocześnie termin nie krótszy niż 60 dni od dnia zamieszczenia tej informacji
na:
- złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego
wymagania, o których mowa w ust.3a, o wyłączeniu się z systemu odbierania
odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel
nieruchomości jest objęty tym systemem.
Art. 6c ust. 3a „ Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy,
może w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia uchwały, o której mowa w ust. 2,
złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta oświadczenie
o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego
przez gminę na podstawie tej uchwały. W oświadczeniu właściciel nieruchomości
wskazuje gminną jednostkę organ
izacyjna lub przedsiębiorco, z którymi zawarł
urnowe, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, oraz dołącza do oświadczenia kopię
tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.
Oświadczenie jest
skuteczne od dnia wejścia w życie uchwały, o której mowa w ust. 2, i nie może
być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, zawartej po dniu ogłoszenia tej uchwały.
Ponadto Wójt Gminy Świętajno informuje, iż umowa na odbiór odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy zawarta jest od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Załączniki

Infografika PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu).

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno za rok 2021

Załączniki

Ważny Komunikat

UWAGA!!!
 
Informujemy, że od 2022 r. odbiór odpadów: biozielonych, wielkogabarytowych,
 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz popiołu odbywa się WYŁĄCZNIE po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

Wykaz podmiotów świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świętajno.

Załączniki

Wykaz podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Świętajno.

Załączniki

Harmonogram odbioru odpadów w 2022 r.

  • 29-12-2020
  • Autor: Aneta Pasymowska
  • drukuj

Załączniki

1 2