Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa GminyBaner: Umów wizytę w Urzędzie SkarbowymBaner: Emp@tiaBaner: ZusPue
Baner: ZusBaner: Praca.pl - Urząd Gminy Świętajno nie odpowiada za treści umieszczone na portalu .

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

  • 07-01-2021
  • Autor: Rafał Zwiernik
  • drukuj
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Świętajnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Świętajnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania został określony w Uchwale Nr XI/74/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 września 2011r.
 
Rozdział pierwszy określa podstawę prawną funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Świętajnie tj. ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz ustawa z dnia 26 października 1982r, o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 
Rozdział drugi określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego
w Świętajnie, który mówi,  że członkami  Zespołu Interdyscyplinarnego są przedstawiciele instytucji publicznych, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. , o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na podstawie porozumień zawartych między Wójtem Gminy Świętajno a podmiotami, których przedstawiciele zostaną powołani w skład Zespołu. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójt Gminy Świętajno w formie Zarządzenia. Przed powołaniem, członek Zespołu składa oświadczenie o którym mowa w art. 9c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wójt odwołuje członka Zespołu na jego wniosek.
 
Rozdział trzeci określa szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu, który mówi że Przewodniczący wybierany jest na pierwszym posiedzeniu Zespołu zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. O terminie posiedzenia Zespołu informuje Przewodniczący i powiadamia o tym członków Zespołu. Członkowie Zespołu uczestniczą w posiedzeniach w ramach obowiązków służbowych, z tego tytułu nie przysługuje zwrot kosztów podróży i uczestnictwa w posiedzeniach. Z posiedzeń sporządza się protokół oraz listę obecności. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie.
 
ZARZĄDZENIE Nr GOPS 0050.2.2017
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 24.11.2017r.
 
            Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1390), uchwały nr XI/74/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 września 20lir. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Świętajnie zarządzam, co następuje:
 
§1
1. W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie powołuję Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Świętajno.
        2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:
 
Ewa Gronowska - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie
Piotr Soliwoda  - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie
Adam Mierzejewski - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wioleta Janowska - przedstawiciel oświaty
Adrian Kuźnik - przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Szczytnie
Daria Schwartz - przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Szczytnie
Elżbieta Guziak -  przedstawiciel organizacji pozarządowych
Wiesława Drężek - przedstawiciel służby zdrowia
§2
Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie.
§3
Traci moc Zarządzenie Nr GOPS.0050.3.2014 Wójta Gminy Świętajno z dnia 12 grudnia 2014r.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki