Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa GminyBaner: Umów wizytę w Urzędzie SkarbowymBaner: Emp@tiaBaner: ZusPue
Baner: ZusBaner: Praca.pl - Urząd Gminy Świętajno nie odpowiada za treści umieszczone na portalu .

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świętajnie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świętajnie

  • 07-01-2021
  • Autor: Rafał Zwiernik
  • drukuj
ZARZĄDZENIE Nr Or 0050.30.2017 Wójta Gminy Świętajno z dnia 20 grudnia 2017 r.
 
                                    w sprawie:       powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świętajnie
 
Na podstawie art.4' ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U.z 2016 r. poz.487), zwanej dalej ustawą i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. Nr 1875 ze zm.), zarządzam co następuje:
§1
  1. Powołuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świętajnie, w składzie:
Gronowska Ewa Jabłonowska Elżbieta Janowska Wioleta Kopciał Dorota Mierzejewski Adam Soliwoda Piotr Żywica Ewa
  1. Jako Przewodniczącą komisji powołuję się Gronowską Ewę. Pozostałe osoby są członkami komisji.
  2. Komisja wykonuje zadania i czynności wskazane w ustawie.
§2
  1. Członkowie komisji rzetelnie, bezstronnie i obiektywnie wykonują czynności, kierując się przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem.
  2. Członkowie komisji są obowiązani brać udział w jej posiedzeniach, a w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie obowiązków, informować o tym przewodniczącą.
  3. Członkowie komisji nie mogą ujawniać informacji związanych z pracami komisji, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
  4. W realizacji swych obowiązków, komisja współpracuje z pracownikiem merytorycznym urzędu /jednostki/, prowadzącym sprawy tematyki, objętej właściwością komisji.
 
Traci moc zarządzenie nr OR 0050.29.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świętajnie.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podpisania.

Załączniki