Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa Gminy

Aktualności

Komunikat Wójta Gminy Świętajno z dnia 14 października 2020 r. w sprawie dalszego ograniczenia wizyt interesantów w Urzędzie Gminy Świętajno

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Świętajnie

Dnia 13 października w Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego oraz przywitaniem przez panią dyrektor osób zgromadzonych. Część artystyczną rozpoczęli pierwszoklasiści. Pod kierunkiem pani Małgorzaty Gromadzkiej i pani Anety Parda śpiewali piosenki oraz recytowali wiersze. Po uroczystym ślubowaniu odbyło się pasowanie klas pierwszych na uczniów oraz wręczenie dyplomów i upominków.
Następnie uczniowie zaprezentowali swoje umiejetności wokalno – taneczne z dedykacją dla nauczycieli. Uczestniczący w uroczystości mogli podziwiać uroczy taniec do piosenki “Za krokiem krok” oraz profesjonalizm uczestników zajęć muzycznych. Zaprezentowano takie utwory jak “Pięknie żyć”, “Jak dobrze nam zdobywać góry”, , “Moja klasa”, “Najmilsza w szkole jest przerwa” czy “Vivat szkoła”. Uczniów przygotowały panie Honorata Rutkowska, Irena Anielska oraz Genowefa Szostak. Z kolei uczennice klas 8 wyrecytowały wiersz autorstwa Natalii Szydłowskiej pt. “Dla nauczyciela”.
Na zakończenie akademii dyrektor szkoły – pani Lucyna Częścik złożyła życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły, a reprezentanci Samorządu Uczniowskiego wręczyli kwiaty.
Artykuł- Klaudia Dąbkowska/ Natalia Szydłowska
Zdjęcia – Renata Milińska

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Dzień Edukacji Narodowej

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kościelnej w Świętajnie

Gmina Świętajno realizuje obecnie inwestycje pn.: „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kościelnej w Świętajnie”Wykonawcą robót jest firma SANPROD Sp z o.o., a wartość zamówienia na roboty budowlane to kwota 212 790,00 zł. Przewidywany termin wykonania robót ustalony został od dnia 10.12.2020 r. Inwestycja finansowana jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Świętajno

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Budowa sieci wodociągowej na ul. Kościelnej w Świętajnie

Poziom Segregacji W Gminach Powiatu Szczycieńskiego W 2019 R.

Poziom Segregacji W Gminach Powiatu Szczycieńskiego W 2019 R.
 
Gmina
Przyjęte odpady komunalne (w tonach)
Zmieszane odpady komunalne (w tonach)
Zbieranie (papier, szkło, tworzywa sztuczne i pozostałe)
Procentowy udział odpadów zmieszanych w ogólnej ilości śmieci dostarczonych do ZGOK w Olsztynie
Jedwabno (1)
840
380
460
45,23%
Gmina Szczytno (2)
2910
1700
1210
58,41%
Świętajno (3)
1180
720
460
61,01%
Pasym (5)
1370
870
500
63,50%
Rozogi (7)
580
370
210
63,79%
Wielbark (10)
900
620
280
68,88%
Dźwierzuty (18)
1200
890
310
74,16%
Miasto Szczytno (20)
7820
5850
1970
74,80%
 
Źródło: Kurek Mazurski nr 21, 21.05.2020 r.
 
 
 
 
Gmina Świętajno zajmuje 3 miejsce na 37 gmin wiejskich i miast skupionych w ZGOK
Olsztyn.
Dziękujemy Mieszkańcom Stałym, Osobom Zamieszkującym Czasowo
I Przedsiębiorcom Za Prawidłową Segregację Odpadów.

Cennik Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie

Wysokość opłat za świadczenie na terenie gmin macierzystych powierzonych Spółce usług w zakresie
zadań użyteczności publicznej
Lp
Kod
odpadu
Nazwa odpadu
Jedn.
Cena
[netto]
1
15 0101
Opakowania z papieru i tektury
Mg
50,00 zł
2
15 0102
Opakowania z tworzyw sztucznych
Mg
50,00 zł
3
15 0103
Opakowania z drewna
Mg
270,00 zł
4
15 0104
Opakowania z metali
Mg
50,00 zł
5
15 0105
Opakowania wielomateriałowe
Mg
50,00 zł
6
15 0106
Zmieszane odpady opakowaniowe
Mg
50,00 zł
7
15 0107
Opakowania ze szkła
Mg
50,00 zł
8
15 0109
Opakowania z tekstyliów
Mg
750,00 zł
 
15 0110*
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin 1 i II
Mg
10 500,00 zł
 
toksyczności - toksyczne i bardzo toksyczne)
10
16 0103
Zużyte opony (sam. osobowe, ciężarowe)
Mg
560,00 zł
11
16 0103
Zużyte opony (rolnicze)
Mg
1200,00 zł
12
17 0101
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
Mg
157,00 zł
13
17 0102
Gruz ceglany
Mg
157,00 zł
14
170103
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
Mg
250,00 zł
15
17 0107
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 0106
Mg
270,00 zł
16
17 0180
Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
Mg
470,00 zł
17
17 0181
Odpady z remontów i przebudowy dróg
Mg
470,00 zł
18
17 0182
Inne niewymienione odpady
Mg
470,00 zł
19
17 02 01
Drewno (budowlane)
Mg
470,00 zł
20
17 02 02
Szkło (budowlane)
Mg
850,00 zł
21
1702 03
Tworzywo sztuczne (budowlane)
Mg
850,00 zł
22
1703 80
Papa odpadowa
Mg
600,00 zł
23
1704 05
Żelazo i stal
Mg
50,00 zł
24
1705 04
Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
Mg
470,00 zł
25
1708 02
Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
Mg
470,00 zł
26
17 09 04
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,17 09 02 i 17 09 03
Mg
850,00 zł
27
20 0101
Papier i tektura
Mg
50,00 zł
28
20 0102
Szkło
Mg
50,00 zł
29
200108
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
Mg
1200,00 zł
30
200110
Odzież
Mg
780,00 zł
31
200111
Tekstylia
Mg
780,00 zł
32
200113*
Rozpuszczalniki
Mg
10 500,00 zł
33
200114*
Kwasy
Mg
10 500,00 zł
34
200115*
Alkalia
Mg
10 500,00 zł
35
200117*
Odczynniki fotograficzne
Mg
10 500,00 zł
36
20 0119*
Środki ochrony roślin 1 i II toksyczności (b.toksyczne i toksyczne np. herbicydy insektycydy)
Mg
10 500,00 zł
37
20 01 21*
Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć
Mg
4 000,00 zł
38
20 01 23*
Urządzenia zawierające freony (kompletne)
Mg
500,00 zł
39
20 0125
Oleje i tłuszcze jadalne
Mg
10 500,00 zł
40
20 01 26*
Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20j0135
Mg
10 500,00 zł
41
200127*
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
Mg
10 500,00 zł
42
20 01 28
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 0127*
Mg
7 000,00 zł
43
200129*
Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
Mg
10 500,00 zł
44
20 0130
Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
Mg
10 500,00 zł
45
20 0131*
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
Mg
10 500,00 zł
46
200132
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
Mg
10 500,00 zł
47
200133*
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
Mg
300,00 zł
48
20 0134
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
Mg
300,00 zł
49
20 01 35*
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 0121 i 20 0123 zawierające niebezpieczne składniki)
Mg
500,00 zł
50
20 0136
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 0121,20 0123 i 20 0135
Mg
500,00 zł
51
20 0138
Drewno inne niż wymienione w 20 0137
Mg
270,00 zł
52
200139
Tworzywa sztuczne
Mg
50,00 zł
53
200140
Metale
Mg
50,00 zł
54
20 0199
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
Mg
280,00 zł
55
20 02 01
Odpady ulegające biodegradacji (zielone)
Mg
360,00 zł
56
20 02 03
nne odpady nieulegające biodegradacji (odpady cmentarne)
Mg
450,00 zł
57
2003 01
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Mg
525,00 zł
58
20 0302
Odpady z targowisk
Mg
489,00 zł
59
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe
Mg
790,00 zł
 
 
 
 
 
 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piasutno.

Załączniki

Nabory wniosków LGD

Warsztaty z wykonania świec naturalnych

            Jako partner Fundacji TIME rozdysponowaliśmy bezpłatne pakiety materiałów do e-warsztatów, ze strony www.herbarion.pl. Odbiorcami były dzieci uczęszczające na poniedziałkowe zajęcia Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie, które wcześniej rejestrowały się na stronie herbarion.pl/pakiet-bezplatnych-materialow/.
            Promując projekt Herbarion dwunastu miłośników rękodzieła otrzymało materiały do stworzenia własnej, naturalnej świecy. Świece zostały wykonane podczas poniedziałkowych zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie. Pierwszym etapem było obejrzenie krótkiego wideo, które przedstawiało bardzo prosty sposób wykonania ekologicznej świecy z naturalnymi olejkami eterycznymi. Każdy z uczestników otrzymał słoiczek, drewniany knot oraz blaszkę do przymocowania knota. Dzięki pomocy instruktorek rozpuszczony wosk został przelany do słoiczków z przymocowanym knotem. Dzieci miały do wyboru pięknie pachnące naturalne olejki oraz susz roślinny- pąki róż, suszone owoce czy też płatki kwiatów.Tym zostały udekorowane świeczki. Każda ze świec wyszła wyjątkowo.
            Fundacji TIME przybijamy piątkę i ślicznie dziękujemy! <3

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Zajęcia GOK

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego - ratownictwo drogowe

1 2 3 4 5 6 ... 13