Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa GminyBaner: Umów wizytę w Urzędzie SkarbowymBaner: Emp@tiaBaner: ZusPue
Baner: ZusBaner: Praca.pl - Urząd Gminy Świętajno nie odpowiada za treści umieszczone na portalu .

Aktualności

SAMORZĄDOWE FORUM SOŁTYSÓW NA WARMII I MAZURACH

19 maja 2023 r w amfiteatrze w Ostródzie odbyła się impreza p.n. Samorządowe Forum Sołtysów na Warmii i Mazurach. Uczestniczyli w niej sołtysi z całego województwa. Wśród nagrodzonych znalazł się sołtys wsi Jerutki Pan Damian Bazydło. GRATULUJEMY
Gmina odebrała nagrodę za pozyskanie środków w Programie Odnowa Wsi i Mazur.

Informacja o Wyborach do Izb Rolniczych

W związku z ogłoszeniem wyborów do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w dniu 24 września 2023 roku informuję, iż pod poniższym adresem www.wmirol.org.pl dostępna jest treść ustawy o izbach rolniczych oraz uchwały nr 2/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Ponadto w/w uchwała została wywieszona na tablicy ogłoszeń w tutejszym urzędzie gminy.

SCRABBLE nad jeziorem w Piasutnie

III OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO

GMINNY DZIEŃ DZIECKA

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Wójt Gminy Świętajno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Świętajno w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW

Sprzątamy dla Polski!

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Sprzątamy dla Polski!

Czy możliwe jest wywożenie nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych (szambach) na użytki rolne ?

W związku z pojawiającymi się sygnałami o wykorzystywaniu ścieków bytowych  do nawożenia pól lub łąk, informujemy, że jest to zachowanie naruszające przepisy prawa i szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Ścieki bytowe na terenach bez sieci kanalizacyjnej powinny być gromadzone w zbiornikach bezodpływowych na nieczystości ciekłe lub odprowadzane do przydomowych oczyszczalni ścieków. Bezodpływowe zbiorniki  na nieczystości ciekłe (szamba) służą wyłącznie do czasowego zgromadzenia ścieków wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Nie ma możliwości dokonania neutralizacji  lub oczyszczenia ścieków w tym urządzeniu. Może to mieć miejsce w przydomowej oczyszczalni ścieków, która jest obiektem o zupełnie innej konstrukcji jak zbiorniki  na nieczystości ciekłe.
W związku z tym jedynym dozwolonym sposobem usunięcia ścieków z szamba jest zlecenie usługi w tym zakresie uprawnionej jednostce. Jest to obowiązek określony w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519). Kto nie wykonuje tego obowiązku podlega karze grzywny.
Wszelkie inne sposoby pozbywania się nieczystości jak: wylewanie na powierzchnię ziemi odprowadzanie do wód lub do gruntu oraz stosowanie do nawożenia użytków rolnych, stwarzają poważne zagrożenia dla środowiska naturalnego.
Informacyjnie warto wspomnieć, że rolnicze wykorzystanie ścieków (oczyszczonych) nie jest zupełnie wykluczone. Regulacje w tym względzie zawierają przepisy ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.).
Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że jest to zupełnie odrębne zagadnienie, obwarowane pozwoleniem wodnoprawnym albo pozwoleniem zintegrowanym.
Zgodnie z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych  dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych  do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), ścieki mogą być przeznaczone do rolniczego wykorzystania, jeżeli:
  • BZT5 ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesiny ogólnej  co najmniej o 50%;
  • spełniają warunki sanitarne, określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia;  nie stanowią zagrożenia dla jakości wód podziemnych i powierzchniowych,  a w szczególności nie spowodują zanieczyszczenia tych wód substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego;
  • nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających, określone w: lp. 1 i 2 w tabeli  I w załączniku nr 4 do rozporządzenia i lp. 2 i 21–58 w tabeli II w załączniku  nr 4 do rozporządzenia.
Dopuszczalna zawartość metali ciężkich w glebach, w warstwie 0–25 cm, na obszarach,  na których może być stosowane rolnicze wykorzystanie ścieków, jest określona w załączniku nr 10 do rozporządzenia. Badania mikrobiologiczne i parazytologiczne oraz badania stanu i składu ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania wykonuje się co najmniej raz na dwa miesiące. Badania zawartości metali ciężkich w glebach na obszarach, na których może być stosowane rolnicze wykorzystanie ścieków, przeprowadza się co 5 lat. Rolnicze wykorzystanie ścieków może być stosowane poza obszarami płytkiego występowania skał szczelinowych nieodizolowanych od powierzchni warstwą nieprzepuszczalną. Położenie gruntów, na których może być stosowane rolnicze wykorzystanie ścieków oraz położenie urządzeń i instalacji przeznaczonych do magazynowania i przygotowania ścieków  do rolniczego wykorzystania powinno odpowiadać warunkom określonym w załączniku  nr 11 do rozporządzenia.
Jeżeli natomiast chodzi o wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód, to zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, ścieki powinny być oczyszczone w stopniu wymaganym przepisami.
Należy podkreślić raz jeszcze, że bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe (szamba) służą wyłącznie do czasowego zgromadzenia ścieków wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Nie dochodzi w nich do oczyszczenia i w takim przypadku zgromadzonych w nich ścieków nie można wprowadzać do wód lub do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód.   
Podsumowując, należy stwierdzić, że nawożenie użytków rolnych nieczystościami ciekłymi zgromadzonymi w szambie jest czynem zabronionym i podlegającym karze.
1 2 3 4