Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa GminyBaner: Umów wizytę w Urzędzie SkarbowymBaner: Emp@tiaBaner: ZusPue
Baner: Zus

Aktualności

Zaproszenie do podzielenia się opinią na temat strategii terytorialnej Partnerstwa Południowe Mazury

Szanowni Państwo, 
Aktualnie trwają prace nad opracowaniem strategii rozwoju (strategii terytorialnej) Partnerstwa Południowe Mazury, w skład którego wchodzą Gminy położone na obszarze powiatów: działdowskiego, nidzickiego, szczycieńskiego i piskiego oraz wymienione wyżej Powiaty.
 
Prezentując projekt strategii zapraszamy Państwo do aktywnego współtworzenia tego ważnego dla Partnerstwa dokumentu.
 
Uwagi, opinie oraz sugestie prosimy składać na adres mailowy info@swietajno.ug.gov.pl  lub w siedzibie Urzędu Gminy Świętajno na przygotowanym w tym celu formularzu.
 
Na Państwa uwagi i opinie czekamy do 26 września 2021 r.

Załączniki

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu

Załączniki

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno.

Załączniki

eWoP - startuje nowa aplikacja ARiMR

31 sierpnia 2021 r. ARiMR uruchomiła nową aplikację eWoP, która umożliwia rolnikom składanie przez internet wniosków o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne i premiowe finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020. To kolejne, obok aplikacji eWniosekPlus, cyfrowe narzędzie, które nie wymaga przygotowania i wysyłania dokumentów w formie papierowej.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadziła możliwość złożenia wniosku o płatność z PROW 2014 - 2020 za pomocą aplikacji eWoP. Zapewni to efektywną elektroniczną komunikację między beneficjentem a Agencją, a także usprawni proces weryfikacji dokumentów, co w rezultacie przyspieszy wypłaty środków finansowych. Od końca sierpnia br. elektroniczne wnioski o płatność będzie można składać w ramach następujących działań:
 • 4.1 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych;
 • 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój;
 • 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;
 • 5.2 Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;
 • 6.1 Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników;
 • 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;
 • 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw;
 • 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej.
Portal eWoP umożliwia m.in.:
 • złożenie wniosku o płatność wraz z załącznikami, a także ewentualnych korekt;
 • wyświetlenie listy zapisanych i wysłanych wniosków lub korekt;
 • przegląd wiadomości i powiadomień wysyłanych przez ARiMR do rolnika.
Nowe narzędzie jest czytelne i przyjazne graficznie, a korzystanie z oferowanych funkcji łatwe i intuicyjne.
Do eWoP można logować się za pomocą posiadanego już loginu i hasła, które używane były dotąd przy korzystaniu z aplikacji eWniosekPlus czy IRZPlus.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
1 września 2021 r. o godzinie 8:00 w Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie podczas uroczystego apelu zabrzmiał pierwszy dzwonek rozpoczynający nowy rok szkolny. Uczniowie klas młodszych i starszych zostali powitani przez dyrektor placówki Lucynę Częścik oraz grono pedagogiczne.
Po oficjalnym powitaniu przypomniano o 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Tradycyjnie uroczystość wzbogacił muzycznie chór szkolny – „Słowiki Ignacego”  prezentując nostalgiczne piosenki o wojennej tematyce.
Następnie uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie a pani dyrektor i wicedyrektor dokonały pasowania uczniów klas I.
Apel był również okazją do przedstawienia nowego wicedyrektora szkoły, którym została pani Ewa Dąbkowska.
Na zakończenie wszyscy uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami.
 
Artykuł – Monika Dąbkowska
Zdjęcia – Renata Milińska

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej’’

 
Wójt Gminy Świętajno informuje, że ruszył nabór wniosków w ramach Programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
 
Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. 
Kwota dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że:
 • kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań
  po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia;
 • podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.
 
Termin składania wniosków:
do 25 sierpnia 2021 roku. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy (pok. nr 9) oraz pod nr tel. (89) 6232081.
 
Przewidywany termin realizacji:
2022 r. pod warunkiem pozyskania przez Gminę Świętajno dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
 
Pliki do pobrania:

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
 
 
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
 • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
 • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.
 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
 
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2021 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 
Załączniki:

Informacja - Wnioski o świadczenie Dobry Start

 
 
 
 
 
INFORMACJA
 
Od dnia 1 lipca 2021 wnioski o udzielenie świadczenia „Dobry start” są przyjmowane i rozpatrywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie nie będzie realizował tych świadczeń.
 
Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną:
 
- za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS - https://www.zus.pl/pue
- bankowości elektronicznej
-  portalu Emp@tia - https://empatia.mpips.gov.pl
 
Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe.
 
Aktualne informacje znajdują się na stronach:
 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

 • 05-07-2021
 • Autor: inż. Tomasz Kowalczyk
 • drukuj
W załącznikach znajdują się przydatne informacje na temat „Jak założyć konto”.
Przykładowe wypełnione deklaracje.
Zapraszamy do zapoznania się.
Więcej informacji na : Projekt|Zone  / www.zone.gov.pl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Informacja Wójta Gminy Świętajno dotycząca uzyskania dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świętajno

Wójt Gminy Świętajno informuje o naborze wniosków od osób zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świętajno.
Na podstawie złożonych wniosków przez właścicieli nieruchomości, Gmina Świętajno  przygotuje wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.
 
Termin naboru wniosków o dofinansowanie:
 
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Świętajno w terminie do 17 czerwca 2021 r. Wnioski nie kompletne i złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Uwaga:
 • Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, jak również demontażem starego pokrycia.
 • Dofinansowanie nie obejmuje wnioskodawców, którzy we własnym zakresie dokonali czynności demontażu, transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
 
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dofinansowania ze środków WFOŚIGW w Olsztynie i realizacją zadania przez Gminę Świętajno.
Ponadto osoba składająca wniosek zobowiązuję się do pokrycia wkładu własnego
w wysokości uzależnionej od otrzymanego przez Gminę Świętajno dofinansowania
ze środków pozyskanych w ramach konkursu ogłoszonego przez WFOŚIGW w Olsztynie.
Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Świętajno.
Osoba do kontaktu: Jolanta Górska, tel. 89 623 20 81.
 Formularze do pobrania:
 1. Wniosek o przyznanie dofinansowania.
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o prawie dysponowania nieruchomością.
 3. Zgoda współwłaściciela na realizacje zadania związanego z usunięciem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Świętajno.
 4. Informacja o wyrobach zawierających azbest.
 5. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
1 2