Logo: Urząd Gminy Świetajno
Logo: Facebook Logo: epuap Logo: BIP
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: Rodzina

Aktualności

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO

 • 03-12-2019
 • Autor: Wojciech Lenkiewicz
 • drukuj

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURA W ŚWIĘTAJNIE

 • 28-11-2019
 • Autor: Wioleta Janowska - Dyrektor CUW
 • drukuj
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO O KONKURSIE
NA STANOWISKO DYREKTORA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURA W ŚWIĘTAJNIE
 
 1. Nazwa, siedziba i adres instytucji kultury:
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie
Ul. Młodzieżowa 2
12-140 Świętajno
zwany dalej „Instytucją”
II. Kwalifikacje wymagane od kandydata na stanowisko dyrektora:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: wiedza o kulturze, zarządzanie;
 4. co najmniej 3 letni staż pracy, w instytucji kultury;
 5. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności samorządowych instytucji kultury oraz zjawisk o szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym;
 6. znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych;
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. nieposzlakowana opinia;
 9. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku.
III. Umiejętności i kompetencje, jakie powinien posiadać kandydat na stanowisko dyrektora:
 1. dodatkowe kwalifikacje zawodowe z zakresu zarządzania, ekonomii, kulturoznawstwa, zarządzania kulturą, animacji kultury;
 2. znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury;
 3. znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury, prawa pracy, finansów publicznych, udzielania zamówień publicznych, ochrony danych osobowych;
 4. znajomość zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych;
 5. zdolności menadżerskie i organizatorskie, predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną;
 6. rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność;
 7. umiejętność kierowania zespołem;
 8. dyspozycyjność; komunikatywność; wysoka kultura osobista.
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora:
 1. kierownictwo i nadzór w bieżących sprawach działalności organizacyjnej, statutowej, finansowej, gospodarczej i administracyjnej;
 2. wdrażanie i realizowanie opracowanego programu realizacji zadań w zakresie funkcjonowania i rozwoju Instytucji;
 3. dbałość o właściwe i gospodarne wykorzystanie mienia i majątku Instytucji;
 4. zapewnienie terminowego regulowania przez Instytucję zobowiązań, w szczególności publicznoprawnych;
 5. przedstawianie organizatorowi planów, sprawozdań, raportów i analiz związanych z zakresem działalności Instytucji;
 6. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Instytucji oraz wykonywanie innych czynności wynikających ze stosunku pracy;
 7. składanie oświadczeń woli w imieniu Instytucji, w tym zawieranie umów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 8. wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń i regulaminów dotyczących funkcjonowania Instytucji;
 9. sporządzanie planu finansowego z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, zgodnie   z przepisami ustawy o finansach publicznych, która stanowi podstawę gospodarki finansowej instytucji kultury;
 10. współpraca z samorządami szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, stowarzyszeniami oraz organizacjami nieformalnymi działającymi na terenie gminy Świętajno;
 11. podejmowanie działań w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na działalność Instytucji;
V. Wymagane dokumenty:
1) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
2) list motywacyjny;
3) autorska pisemna koncepcja (organizacyjno-finansowa) funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie,
4) oświadczenie o posiadaniu co najmniej 3 –letniego stażu pracy;
5) kwestionariusz osobowy;
6) zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu (w przypadku trwania stosunku pracy);
7) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
8) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawach ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu  takich.
VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Świętajno  w terminie do dnia 29.12.2019r.
VII. Informacje dodatkowe:
1) Warunkiem dopuszczenia do postępowania konkursowego jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.
2) Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
3) Dokumenty wymienione w pkt. V muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem osoby zgłaszającej się do konkursu.
4) W przypadku składania kserokopii dokumentów lub ich odpisów, muszą być one opatrzone podpisami osób uprawnionych oraz koniecznie poświadczone za zgodność z oryginałem poprzez własnoręczny podpis, datę oraz zamieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem” przez kandydata na każdej ze stron składanego dokumentu.
5) Ogłoszenie konkursowe wraz z kwestionariuszem osobowym oraz oświadczeniem o zgodnie na przetwarzanie danych osobowych, do pobrania znajduje się na stronie www.swietajno.ug.gov.pl   oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świętajno, w zakładce „Praca”, a także  na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury  w Świętajnie.
6) Dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną zakwalifikowane do przeprowadzenia procedury konkursu można odebrać w Urzędzie Gminy Świętajno w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.
7) O zakwalifikowaniu się oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
8) Korespondencja z kandydatami odbywać się będzie drogą elektroniczną na wskazany adres wskazany przez kandydata w ofercie.
9) O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego  kandydaci  zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
10) Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świętajno, na stronach internetowych Urzędu Gminy Świętajno i Gminnego Ośrodka Kultury oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Świętajno i Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie.
11) Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.
 
 
                                                                                                              dr Alicja Kołakowska
                                                                                                              Wójt Gminy Świętajno
 
Załączniki do ogłoszenia:
Załącznik nr 1 : Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Załącznik nr 2: Formularz oświadczeń

Załączniki

KAMPANIA "BIAŁA WSTĄŻKA" przeciw przemocy wobec kobiet

 • 26-11-2019
 • Autor: Ewa Gronowska - Kierownik GOPS
 • drukuj

Obwieszczenie

 • 21-11-2019
 • Autor: mgr inż. Jolanta Majewska
 • drukuj

Zmiana organizacji ruchu

 • 15-11-2019
 • Autor: Maciej Templin
 • drukuj
W związku z rozpoczęciem przez Zarząd Dróg Powiatowych, realizacji rozbudowy drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia – Spychowo Etap II, od km 6+190,00 do km 12 + 659,00, Urząd Gminy Świętajno informuje, że w/w droga będzie zamknięta.
Samochody osobowe
Objazd z Kolonii do Spychowa i ze Spychowa do Kolonii, dla samochodów osobowych, będzie odbywał się przez Borki Rozowskie i Długi Borek.
 
Samochody ciężarowe
Objazd ze Świętajna do Spychowa i ze Spychowa do Świętajna, dla samochodów ciężarowych odbywał się będzie drogą krajową nr 53 i 59 przez Rozogi.

Obchody DNIA NIEPODLEGŁOŚCI w Szkołach Gminy Świętajno

 • 13-11-2019
 • Autor: Artykuł- Monika Dąbkowska
 • drukuj
MYŚLIMY O POLSCE
Z okazji Święta Odzyskania Niepodległości uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Świętajno świętowali radosną dla Polaków uroczystość.
Jeruty
Uroczyste obchody święta rozpoczęli 7 listopada uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Jerutach. Pod czujnym okiem Barbary Olbryś i Magdaleny Golon przygotowali montaż słowno- muzyczny. Utwory w wykonaniu chóru szkolnego wprowadziły w nostalgiczny, ale zarazem radosny nastrój. Z kolei wiersze zaprezentowane przez uczniów przybliżyły tęsknotę za krajem i były dobrą lekcją historii.
Tradycją szkoły jest dyktando niepodległościowe pisane przez uczniów starszych klas. Apel był okazją do rozdania nagród i dyplomów dla najlepszych. Wyróżnieni zostali Julian Orzeł, Marcin Pałys i Łukasz Jabłonowski. 
 
 
 
Kolonia
W Szkole Podstawowej w Kolonii 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę obchodzono 8 listopada. Uroczysty apel rozpoczęto o godzinie 11:11 odśpiewaniem hymnu państwowego. Przedszkolaki śpiewali oraz recytowali wiersze patriotyczne, młodsze klasy urzekły tańcem, natomiast starsi uczniowie oczarowali grą aktorską. W ciekawy sposób opowiadali o tym ważnym dla historii Polski wydarzeniu, a widzowie z wielką przyjemnością słuchali i przyswajali wiedzę. Na zakończenie uroczystości zaprezentowano wzruszającą animację obrazującą historię od powstania państwa polskiego do czasów współczesnych. Uczniów przygotowywały Alicja Góralska- Cicha, Danuta Pisarek, Magdalena Golon i Kornelia Rochmalska, natomiast oddział przedszkolny pracował pod kierunkiem Danuty Damięckiej.
 
 
 
Świętajno
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Świętajnie uświetnili uroczystość w inscenizacji muzycznej wystawionej w miejscowym kościele. Przepiękne pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru szkolnego pod kierunkiem Genowefy Szostak opowiadały o tęsknocie i żalu za krajem ojczystym, a także wolnej i niepodległej Polsce. Sentymentalny a zarazem radosny nastrój udzielił się również wiernym, którzy włączyli się w świąteczne muzykowanie. Na zakończenie uroczystości kościelnych wystąpił zespół Musique Macabre. Koncert muzyków był prawdziwą ucztą dla ucha.
Po mszy świętej przemaszerowano pod pomnik, złożono tam kwiaty, a  żołnierze oddali salwę honorową.
 
 
Monika Dąbkowska

Afrykański Pomór Świń (ASF)

Plebiscyt na Eko-Firmę Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 2019

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zaprasza samorządy, szkoły i przedsiębiorców z Regionu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich do udziału w Plebiscycie na Eko-Firmę Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 2019.
W ramach plebiscytu zostaną wręczone laury w 4 kategoriach. W każdej kategorii zostanie wręczony złoty, srebrny i brązowy Laur Eko Firmy KWJM 2019.
Jest to plebiscyt organizowany po raz pierwszy ale rangę temu wydarzeniu nadają patronaty, które pozyskała FOWJM. Swoim Patronatem objęli wydarzeni Marszalek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warmińsko Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych oraz Business Center Club – Loża Olsztyńska.
Patronatami medialnymi wydarzenie objęła Telewizja Polska oddział w Olsztynie, Telewizja KTK oraz Gazeta Olsztyńska.
Wyróżnienia w powyższych kategoriach dla zgłoszonych instytucji zostaną przyznane przez Radę Plebiscytu złożoną z przedstawicieli wszystkich instytucji patronackich.
Gala Finałowa Plebiscytu odbędzie się 13 grudnia b.r. o godzinie 12:00  w Sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Giżycku a samą galę uświetni koncert uczniów tejże szkoły.
Szczegóły dotyczące plebiscytu, regulamin i formularze rekrutacyjny znajdują się na stronie www.jeziora.com.pl
W przypadku pytań dotyczących plebiscytu zapraszamy do kontaktu z Pawłem Grądzkim - Członkiem Zarządu fundacji Ochrony wielkich Jezior Mazurskich tel. 660 499 264 lub e-mail: p.gradzki@jeziora.com.pl
 

Załączniki

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie warmińsko – mazurskim

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów
w województwie 
warmińsko – mazurskim
 
Na przełomie września i października, od 16 września do 24 października 2019 r., w świetlicy wiejskiej w Spychowie odbywały się zajęcia komputerowe dla seniorów z naszej gminy pn.: „Bezpłatne szkolenia  komputerowe dla seniorów w województwie warmińsko – mazurskim”.
Projekt był realizowany przez Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Realizacja projektu była możliwa dzięki złożonej przez Gminę Świętajno, reprezentowaną przez Wójt Gminy Świętajno dr Alicję Kołakowską, deklaracji przystąpienia do projektu i podanie szacunkowej liczby chętnych osób do udziału w niniejszym projekcie. Warunkiem uczestnictwa w projekcie było zamieszkanie w Gminie Świętajno, ukończone 65 lat w momencie przystąpienia do projektu oraz chęć podniesienia kompetencji cyfrowych i aktywnego udziału w zaplanowanej ścieżce wsparcia (udział w szkoleniach i animacjach).
Chętnych do uczestnictwa w szkoleniu było aż 17 osób, jednakże do udziału w projekcie zakwalifikowało się 14 osób ze względu na kryteria wiekowe (ukończone 65 lat w momencie przystąpienia do projektu). Z zakwalifikowanej grupy osób zostały utworzone 2 grupy szkoleniowe. Koordynatorem lokalnym grup szkoleniowych była pani Anna Repka, która wykazała ogromną inicjatywę oraz wsparcie
przy organizacji i realizacji szkolenia.
Szkolenie komputerowe trwało 60 godzin lekcyjnych i obejmowało 15 spotkań po 4 godziny lekcyjne, na których uczestnicy nabywali umiejętności obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Ze względu
na to, że były 2 grupy szkoleniowe, to zajęcia były prowadzone dla każdej z grup oddzielnie. Pierwsza grupa rozpoczynała zajęcia o godzinie 9:00, natomiast druga o godzinie 14:00. Zajęcia komputerowe prowadził pan Adam Kolaśniewski, który bardzo szybko zaskarbił sobie sympatię podopiecznych i na tyle sprawnie prowadził szkolenia, iż każdy jego uczestnik może teraz pochwalić się umiejętnością korzystania z komputera oraz Internetu.
Po zakończeniu szkoleń komputerowych uczestnicy otrzymali na własność tablety oraz będą mieli jeszcze możliwość uczestniczenia w 3 spotkaniach animacyjnych, które odbędą się w listopadzie.
Na spotkaniach animacyjnych uczestnicy będą mieli możliwość doszlifowania swoich kompetencji cyfrowych oraz uczestnictwa w poczęstunku.
 

BAL SENIORA

 • 30-10-2019
 • Autor: Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie
 • drukuj
26.10.2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie odbył się Bal Seniora. Organizatorem była Nieformalna Grupa  Seniorów działająca przy Gminnej Bibliotece w Świętajnie, a gośćmi byli Klub Seniora z Rozóg oraz przedstawicielki Klubu Siostry Juranda ze Spychowa. To była fantastyczna zabawa.
 
 
 
1 2 3 4 5